Hus­bil – kli­ché för pen­sio­nä­rer el­ler fri­het på hjul?

Hus­bil?! Kan det va­ra nå­got? Ja, tyd­li­gen är det li­vet. Vi be­sök­te en cam­ping­plats och träf­fa­de en tu­ris­tan­de fa­milj, tren­di­ga tys­kar – och en man som bott kvar i två år.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Text: Christoffer Röst­lund Jons­son | Fo­to: Sacharias Källdén

So­len är up­pe och har bör­jat ste­ka, men än så länge lig­ger Fla­ten­ba­dets par­ke­ring öde. Kring hör­net, på cam­ping­en, är det dä­re­mot liv och rö­rel­se.

Ut­an­för sin hus­bil sit­ter fa­mil­jen Jansson från Ti­erp och äter en en­kel fru­kost. De kom igår, par­ke­ra­de och tog taxi för att gö­ra stan som det an­står en tu­rist. Pro­me­nad ge­nom Gam­la stan, vakt­byte vid slot­tet, och Kungs­träd­går­den.

– Ja, det är spon­tant så här sista vec­kan på se­mestern. Vi är li­te då­li­ga på att pla­ne­ra, men med hus­bil är det ba­ra att stic­ka. Imor­gon åker vi nog hem igen, be­rät­tar pap­pa Erik.

Frun fick stan­na hem­ma med hun­den den här gång­en. Med sig på den kor­ta re­san har han sö­ner­na Ty­ko och Jack, och den se­na­res flick­vän Ida Sund. Hon, som ald­rig be­sökt hu­vud­sta­den, vill att da­gens stads­tripp ska ha fo­kus på att shop­pa, in­te tu­ris­ta.

In­te jät­te­ek­o­no­miskt

Pap­pa Erik är li­te be­kym­rad över pp­lats in­ne i stan för sitt stora for­don. Sär­skilt eko­no­miskt att se­mest­ra med hus­bil, det är det in­te.

– Det går sä­kert att re­sa och bo på ho­tell för sam­ma peng­ar. Men jag trivs på cam­ping, även om man in­te um­gås med and­ra så snac­kar man li­te så­där. Ho­tell är trå­kigt. Med hus­bil kan vi ha

Jag har gjort det en gång då jag var en vec­ka på Mal­lor­ca. Jag ha­de li­ka gär­na kun­nat sit­ta på pu­ben i Bredäng.

med oss cyk­lar­na och 90 pro­cent är all­tid re­dan pac­kat.

Ett par plat­ser bort från Jans­sons sit­ter herr och fru Sch­mitz från Frank­furt, ett par strax un­der de 30 som är ute på en må­nads­lång re­sa med Nordnor­ge som mål.

– Ba­ra pen­sio­nä­rer som kör hus­bil? Nej, det är väl än­då en kli­ché? Det är tren­digt att unga gör det. Kanske in­te i Sve­ri­ge, men i Tyskland, sä­ger Anna Sch­mitz, skrat­tar, och tar en klunk ur sin mor­gon­kopp.

Pa­ret har hyrt hus­bil (”ve­ry ex­pen­si­ve”) för att tes­ta hur det känns. Än så länge är det kär­lek.

– Allt blir så fritt. Vi fö­re­drar al­le­mans­rät­ten och bo själ­va i sko­gen fram­för en så­dan här cam­ping.

Tvärs över ga­tan från Sch­mitz står cam­ping­ens kung – en bjäs­se på tolv me­ter vid namn Re­vo­lu­tion.

– Den gick på en mil­le. Jag köp­te en all­de­les för stor så jag in­te skul­le gå mig själv på ner­ver­na, sä­ger äga­ren Ro­ger Asplind sam­ti­digt som han me­kar un­der hu­ven på sin slit­na Pon­ti­ac Bon­ne­vil­le från 1968.

Ro­gi­van­de och flex­i­belt

Ro­ger skilj­de sig för två år se­dan och slog han till på ett rul­lan­de hus. Här har han bott se­dan dess, året runt, och hyr två plat­ser för att ock­så få rum med rag­garåk, pick­up­truck och en te­leskop­truck. Gran­nar­na or­kar han in­te bli bun­dis med; al­la stic­ker än­då ef­ter ett par da­gar.

– Jag trivs som fan och kom­mer ald­rig skaf­fa nå­got an­nat. Det är så jäv­la skönt, ro­gi­van­de. Jag trod­de det det skul­le va­ra mas­sa su­pan­de här men det är ing­en par­tycam­ping.

Han för­kla­rar att det tar sex mi­nu­ter blankt att damm­su­ga in­ne i Re­vo­lu­tion, och att det en­da han sak­nar är en disk­ma­skin. City? Äh, det kan va­ra.

– Li­vet änd­rar sig. Näs­ta vec­ka kanske jag tar hus­bi­len och flyt­tar till Gö­te­borg för att jag träf­fat en don­na. Men nå­got sug att åka ut­om­lands, det har jag in­te. Jag har gjort det en gång då jag var en vec­ka på Mal­lor­ca. Jag ha­de li­ka gär­na kun­nat sit­ta på pu­ben i Bredäng.

Ba­ra pen­sio­nä­rer som kör hus­bil? Nej, det är väl än­då en kli­ché? Det är tren­digt att unga gör det. Kanske in­te i Sve­ri­ge, men i Tyskland.

ÅRETRUNTARE. Ro­ger Asplind skilj­de sig och köp­te hus­bil. Det har han in­te ång­rat en se­kund.

KÄR­LEK PÅ HJUL. Det tys­ka pa­ret Ni­co och Anna Sch­mitz vil­le tes­ta cam­ping­li­vet och hyr­de hus­bil. De har brum­mat på från Frank­furt till Fla­ten, och så här långt är det idel kär­lek.

IMPULSIVA. ”Det är ba­ra att dra!”, sä­ger det här gla­da gäng­et från Ti­erp om det spon­ta­na att ha hus­bil. De he­ter Jack, Ty­ko och Erik Jansson, och har säll­skap av Ida Sund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.