Re­kord­stor brist på plat­ser in­om akut­vår­den

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Sa­ga El­gensti­er­na

Un­der vec­kan har näs­tan en av fy­ra vård­plat­ser in­om akut­sjuk­vår­den va­rit stäng­da, en re­kord­siff­ra un­der som­ma­ren. Och den lå­ga ka­pa­ci­te­ten ser ut att be­stå, i minst en vec­ka till.

Till­gång­en på le­di­ga vård­plat­ser i lä­net bru­kar an­vän­das som ett sätt att ge en lä­ges­bild av sjuk­vår­den i Stock­hol m. Och e nl ig t de n mo­del­len var för­ra vec­kan re­kord­då­lig. Då var he­la 1 263 av to­talt 3 499 vård­plat­ser in­om akut­sjuk­vår­den stäng­da.

Men Rasmus Jonlund, press­chef hos häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­rå­det Anna Star­brink (L) sä­ger att de stäng­da vård­plat­ser­na in­te ska ses som en in­di­ka­tor på att akut­vår­den är vär­re än nå­gon­sin.

– Bak­grun­den är för­stås att det un­der som­ma­ren är en sär­skilt svår si­tu­a­tion i vår­den. Då gör man en pla­ne­rad ned­drag­ning, fram­förallt gäl­ler det någ­ra vec­kor i ju­li och au­gusti då man har en­si­digt fo­kus på akut­sjuk­vård. Där­för stäng­er man plat­ser med­ve­tet.

Vård­plat­ser­na kom­mer att öpp­nas upp steg­vis se­na­re i au­gusti en­ligt Rasmus Jonlund (L), som tilläg­ger att ”den­na vec­ka och den kom­man­de är mest an­sträng­da”.

Jens Sjö­ström (S), op­po­si­tions­lands­tings­råd, är kri­tisk till den mo­de­rat­led­da ma­jo­ri­te­tens sköt­sel av akut­vår­den i Stock­holm.

– Det är för­ödan­de och man blir choc­kad av att så li­te har gjorts un­der ti­di­ga­re år. Re­dan för­ra året var vi ne­re på re­kord­lå­ga ni­vå­er, nu är vi ne­re på lik­nan­de tal vec­ka 30. Vi vet att lä­get många gång­er blir för­vär­rat un­der au­gusti ef­tersom många be­hö­ver ta ut si­na se­mest­rar då, sam­ti­digt som all­män­he­ten kom­mer till­ba­ka till stan.

Vill om­för­de­la re­sur­ser

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na me­nar nu att man be­hö­ver sat­sa mer peng­ar på akut­sjuk­hus, ge­nom att om­för­de­la re­sur­ser från pri­va­ti­se­ring­ar. Jäm­fört med Mo­de­ra­ter­na vill de sat­sa 700 mil­jo­ner kronor mer på akut­sjuk­vår­den fram till 2021. Man vill ock­så in­le­da per­so­nal­in­sat­ser för att fler ska vil­ja stan­na på si­na ar­bets­plat­ser.

– Från ma­jo­ri­te­tens si­da tror man att en pri­vat vård­vals­mark­nad ska lö­sa allt. Det finns peng­ar i sy­ste­met som bor­de läg­gas på lö­ne­ut­veck­ling och ar­bets­tids­för­kort­ning, men som läggs på in­hyrd per­so­nal istäl­let, sä­ger Jens Sjö­ström (S).

”Miss­rik­tad kri­tik”

Rasmus Jonlund (L) på­pe­kar att hus­lä­kar­mot­tag­ning­ar­na är öpp­na i prin­cip som van­ligt un­der som­ma­ren, och att akut­sjuk­vård som sker i hem­met har ut­ö­kats. Han sä­ger ock­så att kri­ti­ken mot vård­va­let är miss­rik­tad.

– Ha­de vi in­te ge­nom­fört vård­va­len så ha­de vi haft det än­nu träng­re på sjuk­hu­sen än vi har idag.

Det är för­ödan­de och man blir choc­kad av att så li­te har gjorts un­der ti­di­ga­re år.

ARKIVFOTO: KAROLINE MONTERO ARAYA

AKUT. Re­kord­många akut­vårds­plat­ser har va­rit stäng­da un­der vec­kan, och kom­mer så fort­sät­ta va­ra i åt­minsto­ne en vec­ka till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.