Så ser ska­de­djurs­utro­ta­ren på stock­hol­ma­ren

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Christoffer Röst­lund Jons­son

I jakt på stock­hol­mar­nas san­na na­tur mö­ter vi de män­ni­skor som var­je dag ut­sätts för vårt lyn­ne. Den­na vec­ka: Ska­de­djurs­be­käm­pa­ren. Kac­ker­lac­kor, råt­tor, löss och ge­ting­ar – det är Mi­reya Hans­sons jobb att dö­da de stock­hol­ma­re som vi in­te vill ve­ta av. Som ska­de­djur­s­tek­ni­ker kom­mer hon bå­de män­ni­skor och kryp nära in­på li­vet.

Vad sä­ger folk när du kom­mer hem till dem för att be­fria dem från ohy­ra?

– De är gla­da att jag dy­ker upp. Det hän­der att folk grå­ter, de är rätt fru­stre­ra­de. Allt be­ror på hur långt pa­ni­ken sla­git in. Skäms de? – Ja, ska­de­djur är fort­fa­ran­de ta­bu, vil­ket är synd. Det gör att man vän­tar med att sö­ka hjälp vil­ket gör mitt jobb myc­ket svå­ra­re. Sa­ker es­ka­le­rar fort och det kan ha spri­dit sig till gran­nen. Men of­tast är det in­te kun­dens fel. Så­dant här har in­te med hy­gi­en att gö­ra och vi mås­te få bort den stäm­peln.

Hän­der det att stock­hol­mar­na blir ilsk­na?

– Ja, hos vis­sa har fru­stra­tio­nen gått så långt att de blir ar­ga på mig, som om det vo­re mitt fel. Och jag för­står det, det le­ver ett blod­su­gan­de djur i din säng och du vet att det finns där var­je natt när du ska läg­ga dig. Det blir psy­kiskt job­bigt. Då får jag va­ra ly­hörd och för­kla­ra hur det fun­ge­rar.

Har du va­rit med om nå­got ex­tremt?

– För­ra året, un­der ge­ting­som­ma­ren, fick jag ta hand om ett åt­ta vå­ning­ar stort ge­ting­bo. De ha­de fått byg­ga ostört på en vind. Bo­et var stort som en bad­boll och fyll­de två sop­säc­kar. En an­nan gång så lys­te jag med fick­lam­pan in i ett beck­svart ut­rym­me. Plöts­ligt lys­te 12 par ögon till­ba­ka mot mig. Då var det in­te så kul att kry­pa in där.

På tal om det, hur är stock­holms­råt­tan?

– Den finns. Men när me­dia skri­ver myc­ket om det kan det bli li­te hy­ste­ri. Stock­hol­mar­na ring­er så fort de sett en råt­ta springa över vägen. Det är svårt för oss att gö­ra nå­got åt.

Vad sä­ger män­ni­skor om ditt jobb?

– ”Usch är det in­te äck­ligt och läs­kigt?”. Men nå­gon mås­te gö­ra det. Det är kul att hjäl­pa folk och pro­blem­lö­san­det är det ro­li­ga.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan. OH RATS. Mi­reya Hans­son har un­der si­na sju år som ska­de­djur­s­tek­ni­ker hun­nit träf­fa många stock­hol­ma­re. Stora som små.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.