Mot­stånds­klot­ter i dam­met

Vi i Vasastan - - En Dag I Innerstan -

Den pla­ne­ra­de riv­ning­en av gårds­bygg­na­den bakom den gam­la Asto­ria-bi­o­gra­fen, en del i re­no­ve­ring­en av fas­tig­he­ten, fort­sät­ter att väc­ka käns­lor. Nät­ver­ket Räd­da Asto­ria fort­sät­ter käm­pa mot riv­ning­en av 1800-tals hu­set och höll se­nast i tis­dags den 2 au­gusti en ma­ni­fes­ta­tion vid bygg­ar­bets­plat­sen på Ny­bro­ga­tan.

Kanske var det nå­gon som i sam­band med den an­vän­de den­na old-school me­tod för att spri­da sitt bud­skap och skrev in tex­ten ”Riv in­te” i bygg­dam­met?

FO­TO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

PRO­TEST, DAMMIT! En sub­til pro­test mot riv­ning­en av­teck­nar sig i dam­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.