Lug­na­re i Horns­berg med som­mar­gå­ga­ta

Vi i Vasastan - - En Dag I Innerstan - Jo­hann Ber­nö­vall

In­till Stock­holms nya och längs­ta som­mar­gå­ga­ta står Sa­ma­ra Sa­leh och säl­jer glass till so­lan­de och ba­dan­de stock­hol­ma­re.

Det är tred­je som­ma­ren i rad som Sa­ma­ra Sa­leh job­bar i glasski­os­ken vid vatt­net.

Just i dag är det lång kö till den sval­kan­de glas­sen, men över­lag är Sa­ma­ra in­te nöjd med som­mar­väd­ret.

– Det har va­rit sjukt dåligt allt­så! Vis­sa da­gar har vi in­te ens haft öp­pet för att det är så dåligt vä­der, det är trå­kigt. Det är fint i dag men det känns som att det sä­kert kom­mer reg­na res­ten av som­ma­ren ock­så.

Gil­lar du glass, el­ler har du trött­nat ef­ter tre år här?

– Ha­ha, jag äls­kar soc­ker och glass. Jag äter det var­je dag och har sä­kert gått upp tre ki­lo i som­mar.

Den stora ny­he­ten för i år är att Horns­bergs strand har blivit en så kal­lad som­mar­gå­ga­ta. Men nå­gon stör­re skill­nad mot ti­di­ga­re år har Sa­ma­ra in­te märkt av.

– Det är kanske li­te lug­na­re och trev­li­ga­re. Men det kör en del bi­lar än­då har jag sett, sä­ger hon.

Po­li­sen hop­pa­des på att gå­ga­tan skul­le gö­ra det lug­na­re kring stran­den. Ti­di­ga­re år har det va­rit en del ord­nings­stör­ning­ar med bland an­nat bus­kör­ning­ar. Och när­po­li­sen Pe­ter Enell upp­le­ver att gå­ga­tan fått öns­kad ef­fekt.

– I bör­jan var det li­te stö­kigt när en del bo­en­de kän­de sig osäk­ra på hur man fick kö­ra bil och var man fick par­ke­ra. Men det lug­na­de ner sig och fun­kar bra, sä­ger han.

De en­da stör­ning­ar som va­rit hand­lar istäl­let om vatt­net, då det fö­re­kom­mit att folk på vat­ten­skot­rar kör för fort och nära stran­den.

– Vi har ett sam­ar­be­te med sjö­po­li­sen och har skri­vit en del rap­por­ter om fort­kör­ning­ar. Folk mås­te för­stå att det är sju knop som gäl­ler.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

GLASSIGT. Sa­ma­ra Sa­leh gil­lar att säl­ja – och äta – glass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.