Bra torg­han­del trots väd­ret

Vi i Vasastan - - En Dag I Innerstan - Jo­hann Ber­nö­vall

Torg­han­deln på Oden­plan är åter­upp­ta­gen ef­ter en läng­re tids up­pe­håll. Men en bit bort finns en li­ten in­sti­tu­tion i bran­schen.

Leis Hus­se­in säl­jer bå­de blom­mor och frukt och bär vid två stånd som står pla­ce­ra­de in­till Stads­bib­li­o­te­ket. I van­li­ga fall har han säll­skap av sin far, men i dag är han bor­ta på ären­den.

– Men det är lugnt, jag hin­ner med bå­de och! sä­ger Leis Hus­se­in.

Själv har han job­bat med torg­för­sälj­ning runt om i stan i fle­ra år, me­dan hans far har de­cen­ni­er i bran­schen bakom sig. Han be­skri­ver den här plat­sen som en bra så­dan – och bäst säl­jer jord­gub­bar­na.

– Fruk­ten är po­pu­lä­ra­re än blom­mor­na över­lag. Men nu på som­ma­ren är det ju fram­förallt jord­gub­bar­na som säl­jer väl­digt myc­ket, sä­ger Leis Hus­se­in.

Men har af­fä­rer­na li­dit av den hit­tills gans­ka då­li­ga som­ma­ren?

– Nja, det är svårt att sä­ga. Över­lag går af­fä­rer­na okej i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.