Ny pjäs på Tur­te­a­tern ska få kil­lar­na att bör­ja grå­ta

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sa­ga El­gensti­er­na

Kil­lar, män och de­ras käns­lor. Det är te­mat för nya fö­re­ställ­ning­en ”Boys don’t cry”.

Mas­kuli­ni­tets­nor­mer och kil­lars käns­lo­liv ska skild­ras i pjä­sen ”Boys don’t cry”. Ma­nus byg­ger på in­ter­vju­er som re­gis­sö­ren Au­re­lia Le Huche gjort med kil­lar mel­lan 12 och 23 år. Hon frå­ga­de om allt ifrån vil­ka de be­und­rar och vad de tyc­ker är vik­tigt till hur de re­a­ge­rar på oli­ka käns­lor.

– Jag upp­le­ver att det of­ta finns ett glapp för många kil­lar mel­lan vad de kän­ner och vad de kom­mu­ni­ce­rar utåt. Är en kil­le led­sen så kan det kom­ma ut som ag­gres­sion, el­ler att man vill lö­sa pro­ble­met på en gång. Som kil­le får man in­te äl­ta och stan­na kvar i en käns­la, sä­ger Au­re­lia Le Huche.

När man lyf­ter frå­gor ge­nom konst ska­par man möj­lig­he­ter för publi­ken att re­la­te­ra till det som sker på sce­nen, me­nar hon. Ord och mu­sik kan väc­ka käns­lor och kanske le­da till en stör­re för­stå­el­se för sitt eget och and­ras käns­lo­liv.

– Att va­ra i ett rum med and­ra gör det svå­ra­re att vär­ja sig. Vi vill ska­pa ett tryggt rum för ung­do­mar att pra­ta om de här sa­ker­na, det är of­ta ett stort risk­ta­gan­de för unga kil­lar att öpp­na upp sig och pra­ta om si­na räds­lor, om tvi­vel och svag­het.

När pjä­sen spe­las i sko­lor blir det ett upp­sam­lan­de sam­tal ef­teråt som leds av en­semb­len. Lä­rar­na får ock­så med sig ma­te­ri­al, sam­man­ställt av or­ga­ni­sa­tio­nen Män för jäm­ställd­het, som de kan job­ba med i klass­rum­met.

– För oss är det vik­tigt att vi in­te ba­ra läm­nar frå­gan när fö­re­ställ­ning­en är över, ut­an att ar­be­tet går vi­da­re, sä­ger Au­re­lia Le Huche.

FO­TO: REBECKA HOLMSTRÖM

KÄNS­LOR. Fö­re­ställ­ning­en ska hjäl­pa kil­lar att få när­ma­re kon­takt med sitt käns­lo­liv. Scen­konst­verk vars ma­nus byg­ger på dju­pin­ter­vju­er med 13 kil­lar i åld­rar­na 12–23 år. Ori­gi­nal­mu­sik av JVM och scen­rum med vi­de­o­pro­jek­tio­ner av sce­no­gra­fen Glo­ria...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.