Pri­sad krö­ga­re ger ny nä­ring åt S:t Eriks­plan

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Patrik Wién

Ba­ra ett år ef­ter öpp­nan­det är det dags för Por­tal 2.0. Med en ny bar och ett helt nytt kök vill Klas Lind­berg lyf­ta he­la om­rå­det.

Klas Lind­berg, ut­nämnd till Årets kock 2012, öpp­na­de dör­rar­na till Por­tal så sent som 2016. Nu är det snart dags för näs­ta steg i den pri­sa­de re­stau­rang­ens histo­ria. Por­tal har ta­git över fle­ra av lo­ka­ler­na i sam­ma fas­tig­het och en re­jäl ex­pan­de­ring är på gång. Bland an­nat ska det bli en bar på and­ra si­dan sten­por­ta­len vid den nu­va­ran­de re­stau­rang­en på S:t Eriks­ga­tan 1, vid en av por­ta­ler­na till At­las­om­rå­det.

– Jag har sneg­lat på den se­dan jag såg den för förs­ta gång­en. Det känns oer­hört kul att kun­na ha verk­sam­het på bå­da si­dor. Dess­utom är det vack­ra föns­ter mot por­ta­len som gör att re­staur ang­gäs­ter kom­mer att kun­na se in i ba­ren och vice ver­sa.

Av­skild mat­plats

Bakom den pla­ne­ra­de ba­ren kom­mer även fin­nas en av­skild mat­plats med eget kök och plats för uppe­mot 30 per­so­ner. En­ligt Klas är det en plats där de kan kö­ra ”Por­tal 2.0”.

– Vi vill ut­veck­la Por­tal yt­ter­li­ga­re och hit­ta än­nu här­li­ga rå­va­ror. Ta det läng­re helt en­kelt. Det ska bli en le­van­de mat­sal där man kan skräd­dar­sy ma­ten ef­ter gäs­ter­na, sä­ger han.

Så var­för den­na om­fat­tan­de ex­pan­de­ring? En­ligt Klas är det­ta någon­ting som sak­nats vid S:t Eriks­plan.

– Det finns en mas­sa kro­gar som är top­pen i Va­sas­tan, men det finns in­te så myc­ket kring S:t Eriks­plan. Jag vill att ba­ren ska kom­plet­te­ra Por­tal och va­ra en plats där man kan av­slu­ta el­ler bör­ja sin kväll. När möj­lig­he­ten dök upp ha­de det va­rit dumt att in­te ta den.

Por­tal 2.0 öpp­na­de i går, fre­dag

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ÖPP­NAR NY PORT. Klas Lind­berg har ta­git över fle­ra av lo­ka­ler­na i Por­tals fas­tig­het och en re­jäl ex­pan­de­ring är på gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.