Var­för är vi så us­la på att cy­kel­pend­la?

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker

Stock­holms stad har sat­sat en mil­jard på att få fler att cyk­la och an­läg­gan­det av nya cy­kel­stråk på­går för fullt. Än­då ham­nar lä­net på bot­ten jäm­fört med öv­ri­ga lan­det när det gäl­ler hur många som cy­kel­pend­lar un­der årets var­ma må­na­der, vi­sar en ny un­der­sök­ning.

I mät­ning­en, som gjorts av You­gov på upp­drag av IF, upp­ger tio pro­cent av de till­frå­ga­de i Stock­holms län att de tar cy­keln till job­bet un­der pe­ri­o­den. I Uppsa­la, som lig- ger i topp, är mot­sva­ran­de siff­ra 29 pro­cent. Riks­snit­tet lig­ger på 16 pro­cent.

En­dast en av tio stock­hol­ma­re tar cy­keln till job­bet un­der som­mar­halv­å­ret, vi­sar en ny un­der­sök­ning. Det pla­ce­rar lä­net på bot­ten jäm­fört med öv­ri­ga lan­det.

– Jag är in­te för­vå­nad, sä­ger tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

Ut­byggd kol­lek­tiv­tra­fik

Ba­ra i Väs­ter­norr­land är in­vå­nar­na säm­re än stock­hol­mar­na på att cyk­la.

– Jag är in­te för­vå­nad. Vi lig­ger to­talt läg­re än många and­ra stä­der. Och det be­ror på att Stock­holm har en myc­ket väl ut­byggd kol­lek­tiv­tra­fik. Tun­nel­ba­ne­nä­tet sväl­jer enor­ma mäng­der män­ni­skor sä­ger Stock­holms tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP).

Cy­kel­främ­jan­dets ord­fö­ran­de Lars Ström­gren ser fle­ra or­sa­ker till den lå­ga siff­ran. Han pe­kar på att det rå­der sto­ra skill­na­der vad gäl­ler cy­kel­möj­lig­he­ter bå­de inom lä­net och stad en och me­nar bi­lar­na är den främs­ta an­led­ning­en.

– Det finns många bi­lan­pas­sa­de för­or­ter i Stock­holm där det in­te så at­trak­tivt att cyk­la. Det tror jag att man mås­te änd­ra på. Vi är ett li­tet Los Ang­e­les. Många upp­le­ver det som otryggt och väl­jer då i stäl­let att av­stå, sä­ger Lars Ström­gren.

En­ga­ge­ra­de ar­bets­gi­va­re

Han tror ock­så att säk­ra­re cy­kel­par­ke­ring­ar och ett stör­re en­ga­ge­mang bland ar­bets­gi­va­re skul­le kun­na öka var­dags­cyklan­det.

– Un­der­sök­ning­ar vi­sar att man är räd­da­re för bi­lar­na men upp­le­ver cyklar som ett stör­re oros­mo­ment, och det är ett symp­tom på att man har byggt ihop bå­de gång och cy­kel­tra­fik, sä­ger Lars Ström­gren.

Byg­ger ut cy­kel­nä­tet

Un­der man­dat­pe­ri­o­den ska sta­den byg­ga ut cy­kel­nä­tet kraf­tigt i Stock­holm. Även må­let vad gäl­ler an­ta­let cyk­lan­de in­vå­na­re till 2030 har skru­vats upp.

En­ligt Da­ni­el Helldén har för­dröj­da upp­hand­ling­ar gjort att fle­ra pro­jekt dra­git ut på ti­den. Han räk­nar dock med att samt­li­ga pro­jekt ska va­ra på­bör­ja­de till 2018.

ARKIVFOTO: VIK­TOR GÅRDSÄTER

BOT­TEN. Stock­holm ham­nar näst längst ned på lis­tan över an­ta­let in­vå­na­re som cy­kel­pend­lar.

Fram till år 2018 in­ve­ste­rar Stock­holms stad drygt en mil­jard kro­nor på cyk­ling för att gö­ra det lät­ta­re att pend­la med cy­kel.

Sats­ning­en in­ne­bär bland an­nat ut­veck­ling av cy­kel­väg­nä­tet, fler cy­kel­ställ och för­bätt­rad fram­kom­lig­het på pri­o­ri­te­ra­de cy­kel­stråk.

Må­let är att 15 pro­cent av al­la re­sor i rus­nings­tra­fik ska ske med cy­kel år 2030.

Ett 15-tal per­so­ner från en na­zis­tisk or­ga­ni­sa­tion för­sö­ker stö­ra den år­li­ga Pri­de­pa­ra­den. De av­lägs­nas av po­lis och är miss­tänk­ta för ohör­sam­het mot ord­nings­mak­ten samt brott mot ord­nings­la­gen. Ut­ö­ver det av­vi­sas tre per­so­ner från pa­rad­tå­get, och två fall av brott mot kniv­la­gen rap­por­te­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.