Mats käm­par på med hat­kär­le­ken till Stock­holm

Han wall­raf­far bo­stads­rätts­för­e­ning­ens sty­rel­se, kart­läg­ger si­na gran­nar och in­fil­tre­rar Konst­fack. Här be­rät­tar Mats Jons­son om sin nya bok – och hat­kär­le­ken till Stock­holm.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Text: Patrik Wirén | Foto: Jannie Flodman

Vi ses på AB Café vid Te­le­fon­plan för att pra­ta om se­ri­e­ro­ma­nen Nya Norr­land som ges ut den 29 au­gusti. Ef­ter sju se­ri­e­al­bum och en lång rad ut­mär­kel­ser är för­vänt­ning­ar­na hög­re än nå­gon­sin.

– Jag tror det hand­lar en del om taj­ming ock­så. Då jag skrev ”Poj­ken i sko­gen” fick jag hö­ra att ing­en bryr sig om den de­len av lan­det. Men pen­deln har svängt se­dan dess, sä­ger han.

I boken åter­vän­der Mats till barn­doms­kvar­te­ren i Boll­stabruk, or­ten i Ång­er­man­land som blomst­ra­de un­der 1970-ta­let och som se­dan dess har för­lo­rat mer än hälf­ten av si­na in­vå­na­re. Men även om Nya Norr­land till stor del ut­spe­lar sig i norr är en del av hand­ling­en för­pas­sad till Stock­holm. Mats flyt­ta­de till Sö­der­malm 1995 och vi­da­re från Bastu­ga­tan till Mid­som­mar­kran­sen 2008. Han är med­ve­ten om att han själv är en del av pro­ble­met med av­fol­ka­de bruks­or­ter men har in­te då­ligt sam­ve­te.

– Jag kan in­te kland­ra mig själv för att jag flyt­ta­de. Dä­re­mot skul­le jag ha då­ligt sam­ve­te om jag in­te ifrå­ga­sat­te sy­ste­met. Man kan an­kla­gas för hyck­le­ri om man som väl­må­en­de me­del­klass pe­tar på pro­ble­men, men vad skul­le jag an­nars gö­ra?

Vid ett till­fäl­le i boken fö­re­slår Mats fru Victo­ria att han ska kö­pa en låd­cy­kel. Nå­got som får ho­nom att ex­plo­de­ra ef­tersom han ti­di­ga­re sett tv-kän­di­sen Lot­ta Lund­gren skjut­sa Erik Haag och bar­nen i just en låd­cy­kel.

– För mig sym­bo­li­se­rar låd­cyklar det otvung­na ka­o­set hos väl­må­en­de Hä­gerstens­fa­mil­jer sprung­na ur me­del­klas­sen. Man har all­tid haft det bra och tar lätt på allt. Man kan ha det bo­he­miskt stö­kigt hem­ma med en mas­sa barn och hun­dar, klä sig i vad som helst men än­då bä­ra det med själv­sä­ker­het, läm­na bar­nen på för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv-för­sko­lan fram­åt för­mid­dan och ha ett slappt Sky­pe-mö­te me­dan man tar en mac­chi­a­to...

– Mitt hat hand­lar allt­så om av­und­sju­ka som be­ror på att jag kom­mer från själv­spä­kan­de norr­ländsk ar­be­tar­klass, sam­man­fat­tar han.

”Te­le­fon­plan i Stock­holm, där de­sign­by­rå­er, mäk­lar­kon­tor och tu­sen­tals nya bo­stads­rät­ter pop­par upp sam­ti­digt som skol­bar­nen hän­vi­sas till ba­rac­ker och tvi­vel­ak­ti­ga frisko­lor”. Så be­skri­ver bokens press­re­le­a­se hand­ling­en i kvar­te­ren där vi be­fin­ner oss.

– Det fram­står som om jag ha­tar Stock­holm, men så är det in­te. Och Mid­som­mar­kran­sen är verk­li­gen hem­ma. Min dot­ter var två när vi flyt­ta­de hit och det här är hen­nes hoods. Dä­re­mot öns­kar jag att fler än ba­ra de som kan be­ta­la 5–6 mil­jo­ner kun­de flyt­ta hit.

Vad gäl­ler de nya bo­stä­der­na som pla­ne­ras vid Erics­sons gam­la hu­vud­kon­tor i Te­le­fon­plan är han klu­ven.

– Nya om­rå­den ser all­tid li­ka­da­na ut. Sus­hi, mäk­la­re och gym är all­tid de förs­ta som dy­ker upp, vil­ket känns själs­dö­dan­de. Dä­re­mot är jag helt för att man byg­ger nya bo­stä­der. Bostads­brist är ald­rig bra.

Se­ri­e­teck­nan­det bör­ja­de re­dan vid fy­ra­års­ål­dern, in­spi­re­rad av Fan­to­men och Bam­se. Se­na­re ut­veck­la­des det allt­mer till en te­ra­pi­form.

– Jag märk­te att se­ri­er­na gav folk tröst vil­ket blev en vik­tig driv­kraft. Jag in­såg sam­ti­digt att det jag hål­ler på med är ett jät­te­pro­jekt där he­la mitt liv ska skild­ras, tills jag in­te läng­re kan hål­la i en pen­na. Det ger en viss tröst att ve­ta att histo­ri­ker kan lä­sa mi­na böc­ker om hund­ra år.

Det fram­står som om jag ha­tar Stock­holm, men så är det in­te. Och Mid­som­mar­kran­sen är verk­li­gen hem­ma.

FOTO: JANNIE FLODMAN

HATKÄRLEK. ”Mitt hat mot Stock­holm hand­lar om av­und­sju­ka som be­ror på att jag kom­mer från själv­spä­kan­de norr­ländsk ar­be­tar­klass” sä­ger Mats Jons­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.