Hyl­la det grö­na på par­ker­nas dag

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Fle­ra nya par­ker och gång­stråk pla­ne­ras i sta­den, sam­ti­digt som de gam­la rustas upp. Lör­dag den 26 au­gusti hyl­las de på en all­de­les egen dag. Fle­ra par­ker, träd­går­dar och na­tur­om­rå­den runt om i sta­den in­vigs el­ler loc­kar med fa­mil­jeak­ti­vi­te­ter som få­gel­skåd­ning, konstut­ställ­ning, dra­ma­lek, ut­om­hus­t­rä­ning och gui­da­de vand­ring­ar. För full­stän­digt pro­gram, be­sök www.stock­holm.se.

FOTO: JANNIE FLODMAN

PARKLEK. Den 26 au­gusti blir det mäng­der av ak­ti­vi­te­ter runt om i stadens par­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.