Het ja­pansk häl­sotrend till Stock­holm: ba­da i sko­gen

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

En ja­pansk te­ra­pi­me­tod har ta­git väst­värl­dens stor­stä­der med storm. Nu är det stock­hol­mar­nas tur – att ta ett dopp i sko­gen.

New York Ti­mes har be­skri­vit det som den nya sto­ra häl­sotren­den. Nu drö­jer det in­te länge in­nan hajpen är på al­las läp­par i Stock­holm. Det tror Petra El­lo­ra Palm, cer­ti­fi­e­rad skogs­te­ra­peut. Un­der Ba­gis­ka vec­kan kan vem som helst pro­va på ny­he­ten: skogs­bad.

– Det är den nya gi­ven för stor­stads­män­ni­skan, och nå­got som växt la­vinar­tat i USA, Austra­li­en och Eng­land. Vi som bor i ur­ba­na mil­jö­er spen­de­rar myc­ket tid in­om­hus, stres­sa­de av att he­la ti­den va­ra upp­kopp­la­de. Vi be­hö­ver log­ga ur från mo­bi­ler­na men log­ga in i na­tu­ren, män­ni­skans na­tur­li­ga miljö, sä­ger Petra El­lo­ra Palm.

Ett skogs­bad in­ne­bär att man går ut i sko­gen och öpp­nar si­na sin­nen. Fö­re­te­el­sen väx­te fram i Ja­pan på 80-ta­let, för att rå­da bot på stres­symp­tom.

Det lå­ter li­te som en van­lig skogs­pro­me­nad?

– Skill­na­den när man blir hand­ledd är att man tving­as sak­ta ned och stan­na kvar i det som är. Det är ock­så lek­ful­la mo­ment som hjäl­per del­ta­ga­ren att bli när­va­ran­de.

För­u­tom skogs­bad finns det fle­ra oli­ka pro­gram­punk­ter un­der Ba­gis­ka vec­kan som be­hand­lar håll­bar ut­veck­ling.

– Det är många ak­tö­rer längs lin­je 17 som job­bar med håll­bar­hets­frå­gor. Vi vill ska­pa en mö­tes­plats för dem och hop­pas ock­så väc­ka en tan­ke­stäl­la­re hos and­ra. Om vi ska få en håll­bar värld mås­te vi bör­ja lo­kalt, sä­ger Anna Li­nell, verk­sam­hets­le­da­re på Fol­kets Hus Bagar­mos­sen.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

21–27 au­gusti, sju da­gar av works­hops, fö­re­drag, film och konst­upp­le­vel­ser om håll­bar­het, kli­mat och na­tur.

Ett sam­ar­be­te mel­lan lo­ka­la för­e­ning­ar och ak­tö­rer och Bagar­mos­sens Fol­kets Hus.

Full­stän­digt pro­gram på Bagar­mos­sen Fol­kets Hus.

SKOGSMAGI. Nya häl­sotren­den för den ur­ba­na män­ni­skan är att ba­da i sko­gen – med si­na sin­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.