Hand­lar in­te om att straf­fa bi­lis­ter

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd Stock­holms stad

I ett ti­di­ga­re num­mer lyf­ter en in­sän­dar­skri­bent att det brän­ner ben­sin att le­ta par­ke­ring. I Stock­holm har vi höjt pri­ser­na för par­ke­ring i ga­tu­mil­jö för att fler ska par­ke­ra i p-hu­sen som of­ta har tom­ma plat­ser och sam­ti­digt fri­gö­ra plat­ser på ga­tan för de som be­hö­ver till­fäl­lig plats. Att par­ke­ra i phu­sen är ett bra sätt att bå­de slip­pa le­ta par­ke­ring och att brän­na ben­sin i onö­dan.

Vi har ock­så ta­git bort en del p-plat­ser i ga­tu­mil­jö där­för att det fak­tiskt kan va­ra så att även kor­rekt par­ke­ra­de bi­lar hind­rar tra­fi­ken från att kom­ma fram. Jag tän­ker främst på buss­tra­fi­ken i Stock­holms in­nerstad som har svårt att kom­ma fram vil­ket ris­ke­rar gö­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken mind­re at­trak­tiv i för­hål­lan­de till bi­len.

Ge­nom att fri­gö­ra mark i ga­tu­mil­jö kan vi ock­så ut­ö­ka ut­rym­met för gång- och cy­kel­tra­fi­kan­ter. Och SL:s bus­sar kom­mer fram lät­ta­re och snab­ba­re.

Som in­sän­dar­skri­ben­ten skri­ver så är ett fos­sil­bräns­le­fritt Stock­holm vårt mål och ska vi lyc­kas med det mås­te vi gö­ra de kli­mats­mar­ta färd­sät­ten mer at­trak­ti­va. Det hand­lar in­te om att straf­fa bi­lis­ter. Det hand­lar om att gö­ra det enkla­re att gå, cyk­la och åka kol­lek­tivt.

När vi får fär­re par­ke­rings­plat­ser på ga­tan får vi ock­så plats med sånt som ska­par en trev­li­ga­re och mer le­van­de stad att bo i, som ex­em­pel­vis gå­ga­tor och ute­ser­ve­ring­ar.

Stadens tra­fik­po­li­tik syf­tar där­med bå­de till en bätt­re miljö och ett bätt­re kli­mat!

TVÅ VEC­KOR SE­DAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.