Ef­ter 25 år på Svea­vä­gen: Ka­ra­teklub­ben tving­as flyt­ta

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Ef­ter 25 år på Svea­vä­gen tving­a­des Sans­hin ka­ra­teklubb flyt­ta ef­tersom fas­tig­hets­ä­ga­ren ska re­no­ve­ra bygg­na­den. ”Jag trod­de det var slu­tet på en epok” sä­ger ka­ra­te­mäs­ta­ren Ta­mas We­ber.

Ta­mas We­ber, 75, har trä­nat ka­ra­te se­dan i bör­jan av 50-ta­let och ver­kat som tränare se­dan mit­ten av 60-ta­let. I tju­go­fem år har Sans­hin ka­ra­teklubb le­gat på Svea­vä­gen 130 men i no­vem­ber fick Ta­mas We­ber beskedet att de in­te läng­re kun­de va­ra kvar i si­na lo­ka­ler.

– Jag bör­ja­de di­rekt att le­ta ef­ter nå­got nytt, men det är som be­kant in­te så lätt i in­ners­tan och vi är in­te ri­ka. Jag bör­ja­de fun­de­ra på om jag skul­le skaf­fa en li­ten lo­kal där jag kun­de trä­na själv. Det kän­des som slu­tet på en epok, sä­ger han.

Men det blev ing­en li­ten lo­kal som ba­ra rym­mer Ta­mas. Ge­nom en kon­takt på Stock­holms­hem fick klub- ben nys om en lo­kal på Tors­ga­tan 80, pre­cis in­till Tors­plan, där det ti­di­ga­re le­gat ett gym.

Den 17 ju­ni var sista trä­ning­en på Svea­vä­gen och se­dan gick flytt­las­set till Tors­ga­tan.

– Bar­nen hjälp­te till och vi fick hy­ra last­bi­lar. 500 kvadrat­me­ter mat­tor väger en del. Sen har vi ren­sat i nya lo­ka­len, bytt ut dör­rar och po­le­rat golv. Det har va­rit myc­ket jobb.

FOTO: JANNIE FLODMAN

NY ADRESS. ”Den här lo­ka­len lig­ger bätt­re till än den för­ra. Här pas­se­rar fler” sä­ger Ta­mas We­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.