För­slag: Ut­om­hus-spa och al­ko­hol­för­bud

Vi i Vasastan - - Vasastan -

I en glän­ta mel­lan fot­bolls­pla­nen och små­båts­ham­nen tyc­ker en Va­sastads­bo och ar­ki­tekt att det vo­re lämp­ligt med ett ut­om­hus-spa, öp­pet för all­män­he­ten. Per­so­nen fö­re­slår i ett med­bor­gar­för­slag till Norr­malms stads­dels­för­valt­ning att det byggs du­schar in­till spa:t.

I ett an­nat med­bor­gar­för­slag skri­ver en Va­sastads­bo att det bor­de in­fö­ras al­ko­hol­för­bud på Jar­la­plan. Per­so­nen skri­ver att det näs­tan jämt är folk som häng­er i det lil­la grön­om­rå­det och dric­ker sto­ra mäng­der al­ko­hol. ”Det ska­par ing­en trev­lig mil­jö för and­ra som vill vis­tas på den­na plats” står det i för­sla­get.

FOTO: KARLBERGS BK

VINST IGEN. Karlbergs BK vann med 4-1 mot Va­sas­tan BK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.