Fest när nya Brun­ke­bergstorg in­vigs

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Den 31 au­gusti ”in­vigs” nya Brun­ke­bergstorg som fått tre nya ho­tell och en re­jäl upp­rust­ning av par­ken. Den sto­ra om­gör­ning­en i Gal­le­ri­an­kvar­te­ret och runt Brun­ke­bergstorg går un­der sam­lings­nam­net Ur­ban Es­cape och har på­gått un­der ett par års tid. In­vig­nings­fes­ten ord­nas av fas­tig­hets­ä­ga­ren till­sam­mans med Stock­holms stad och från kloc­kan 11.30 bjuds det på mu­sik, mo­de­vis­ning­ar och stads­vand­ring­ar, bland an­nat. Da­gen till ära flyt­tar re­stau­rang­er­na i kvar­te­ret ut på tor­get.

FOTO: ANDRE­AS JENNISCHE

HÖJDARKÄK. Tak är re­stau­rang­en på just ta­ket som in­går i Ur­ban Es­cape-pro­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.