Ba­ra någ­ra få plat­ser kvar till hös­tens Mi­mer-lop­pis

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Många har vän­tat och nu är det snart dags för hös­tens Mi­mer-lop­pis på Norr­tulls­ga­tan. Det finns en­sta­ka plat­ser kvar för den som vill stå och säl­ja. Det finns någ­ra en­sta­ka plat

ser kvar.

Va­sas­tans äls­ka­de Mi­mer­lop­pis star­ta­de 2006 och går nu allt­så in på sitt elf­te år. Lör­da­gen den 2 sep­tem­ber är da­tu­met som gäl­ler om man vill fyn­da be­gag­na­de pry­lar på Norr­tulls­ga­tan. Lop­pi­sen på­går mel­lan 10 och 16.

Som van­ligt finns det 200 plat­ser för bord och det är näs­tan upp­bo­kat.

– Det finns någ­ra en­sta­ka plat­ser kvar men det ring­er folk he­la ti­den så jag räk­nar med att det blir fullt, sä­ger Ca­ro­la Skog Sö­der­berg som dri­ver lop­pi­sen se­dan 2014.

I år är det cir­ka 40 pro­cent nya säl­ja­re som del­tar.

– Det är folk från he­la sta­den. Skol­klas­ser som sam­lar peng­ar, an­tik­vi­tets­hand­la­re som ska gå i pen­sion och ca­te­ring­fir­mor som säl­jer ka­kor, sä­ger Ca­ro­la Skog Sö­der­berg.

Av­gif­ten för att stå och säl­ja har höjts från 100 till 150 kro­nor.

– Kon­kur­ren­sen gente­mot and­ra lop­pi­sar har hård­nat och vi be­hö­ver an­non­se­ra mer vil­ket kos­tar myc­ket peng­ar.

Likt ti­di­ga­re år ord­nas en skylt­täv­ling. Folk som ska säl­ja på lop­pi­sen får ta med sig en A4-skylt med det be­kräf­tel­se­num­mer som man får när man har be­ta­lat. Skyl­ten sät­ter man upp på bor­det där man säl­jer. Upp­hovsma­ka­ren till den mest kre­a­ti­va skyl­ten vin­ner till­ba­ka an­mäl­nings­av­gif­ten.

FOTO: CA­RO­LA SKOG SÖ-

SNART LOPPISDAGS! Till hö­ger i grå trö­ja syns Mo­ni­ca Ljung­blad som star­ta­de lop­pi­sen 2006.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.