Bäs­ta bur­ga­ren i Stock­holm – en­ligt Lon­don

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg - Cla­rence Fren­ker

Är det här Stock­holms bäs­ta ham­bur­ga­re? Det tyc­ker Lon­don­ba­se­ra­de Stre­et Fe­ast som har bju­dit in kro­gen Bar­rels att re­pre­sen­te­ra Stock­holm på en in­ter­na­tio­nell ham­bur­ger­fest.

Den 24 au­gusti går den in­ter­na­tio­nel­la ham­bur­ger­fes­ten Na­tio­nal Bur­ger Day av sta­peln i Lon­don. Då ska 25 av och värl­dens främs­ta ham­bur­ger­ak­tö­rer vi­sa upp si­na flagg­skepps­bur­ga­re och bland des­sa finns även en Stock­holmskrog på plats.

Re­stau­rang­en Bar­rels, som har re­stau­rang­er i Gam­la stan och i Ci­ty, har valts ut att del­ta i even­tet och kom­mer där­med re­pre­sen­te­ra Stock­holms ham­bur­ger­scen.

– Vi kän­ner oss för­stås väl­digt hed­ra­de. Det be­ty­der verk­li­gen nå­got för oss och vi­sar att vi gör någon­ting rätt, sä­ger Sha­ram Ze­raat­kar, en av de­lä­gar­na.

För­be­re­del­ser­na på­går nu för fullt. Bland an­nat har en spe­ci­ell sig­na­tur­bur­ga­re ta­gits fram som ska ser­ve­ras som en 90 grams “sli­der”.

– Den kom­mer att he­ta ”Straight out­ta STHLM” och är en­ligt oss den ul­ti­ma­ta bur­ga­ren, sä­ger Sha­ram Ze­raat­kar.

En­ligt Sha­ram Ze­raat­kar är nyc­keln till en bra bur­ga­re att hål­la den en­kel. Och bra rå­va­ror.

– Håll det sim­pelt så blir det bra. Det går in­te att fus­ka i nå­got led. Allt byg­ger på kva­li­te­ten och en­kel­he­ten, sä­ger han.

Just rå­va­ror­na har va­rit en nöt för re­stau­rang­en att knäc­ka in­för fes­ti­va­len.

– Det tog oss lång tid in­nan vi kom på hur vi skul­le få över vå­ra pro­duk­ter till Lon­don. Men nu är det löst och vi kun­de där­för tac­ka ja, sä­ger Sha­ram Ze­raat­kar. Hur vik­tigt är svens­ka rå­va­ror? – Väl­digt vik­tigt. Ge­ne­rellt har ham­bur­ga­re från Sve­ri­ge och Stock­holm väl­digt hög stan­dard jäm­fört med in­ter­na­tio­nellt.

BURGARMUMS. Ingrid Thal­berg, re­stau­rang­chef Gam­la Stan, och Jo­han Thor, öl­ex­pert, som kom­mer att va­ra med på plats un­der mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.