Säl­ja­rens vett & eti­kett

VAD ÄR OK? Mäkla­ren ger svar på van­li­ga frå­gor om vad som gäl­ler ef­ter för­sälj­ning­en

Vi i Vasastan - - Hemma - Text: Mi­chael Toll

Ef­ter en lä­gen­hets­af­fär upp­står det all­tid en tid in­nan det är dags för den nya bo­stads­ä­ga­ren att flyt­ta in. Mäkla­re får många frå­gor om vad som gäl­ler un­der den här mel­lan­pe­ri­o­den. Här är sva­ren på de van­li­gas­te frå­gor­na.

Au­gusti be­ty­der in­te ba­ra sen­som­mar, skol­start och kräft­ski­vor. Det in­ne­bär ock­så full fart på stans mäkla­re in­för de sto­ra vis­nings­hel­ger­na. Of­ta upp­står det frå­ge­tec­ken om vad som egent­li­gen gäl­ler ef­ter att ett bo­stads­köp gått ige­nom.

Mäkla­ren Ri­chard La­ger­ling har över 20 års er­fa­ren­het av bo­stads­för­sälj­ning­ar i Stock­holm och får of­ta frå­gor om vad som till­hör bo­sta­den och som mås­te läm­nas kvar.

– Den van­li­gas­te miss­upp­fatt­ning­en är vad man får ta med sig från bo­sta­den. Rull­gar­di­ner, tak­lam­por och mikroug­nar är gräns­fall. Vi bru­kar all­tid rå­da vå­ra kun­der att hell­re va­ra ge­ne­rö­sa med att läm­na kvar så­dant. Det är bätt­re att ha en god re­la­tion med kö­pa­ren även ef­ter af­fä­ren är klar, sä­ger Ri­chard La­ger­ling.

En­ligt ho­nom är det få sa­ker som ska­par så då­lig stäm­ning som när en säl­ja­re ta­git med sig sa­ker som egent­li­gen hör till lä­gen­he­ten.

– Jag glöm­mer ald­rig när vi sål­de en vå­ning på Ös­ter­malm där äga­ren tog med sig pre­cis allt. Dörr­hand­tag, köks­ma­ski­ner, kro­kar­na i hal­len. Allt! Det blev gans­ka ge­nant när hon fick kom­ma till­ba­ka och åter­mon­te­ra allt, sä­ger han.

7 VAN­LI­GA FRÅ­GOR

Ef­ter för­sälj­ning­en gick vår tork­tum­la­re sön­der. Den var tio år gam­mal. Vad gör man?

– Du bör er­sät­ta med en lik­vär­dig, det vill sä­ga en tio år gam­mal tork­tum­la­re. Men rent prak­tiskt är det smar­tast att gö­ra upp med kö­pa­ren om en rim­lig er­sätt­ning. San­no­likt vill de hell­re ha ett bi­drag till en ny tum­la­re än en an­nan som går sön­der in­om någ­ra år.

Vi vill ta med oss per­si­en­ner­na. Får man gö­ra det?

– Om de sit­ter ut­an­på fönst­ren på in­si­dan av bo­sta­den kan de i vis­sa fall an­ses va­ra löst till­be­hör. Det be­ror på hur de är mon­te­ra­de. Om de dä­re­mot sit­ter emel­lan fönst­ren är de fas­ta och hör till bo­sta­den.

Det finns ett stort an­tal hål där det sut­tit en vägg­fast hyl­la. Det kom­mer in­te va­ra vac­kert när den tas ner. Hur gör man nu?

– Den vägg­fas­ta hyl­lan in­går i bo­stads­rät­ten om den är fast mon­te­rad. Bäst att dis­ku­te­ra med kö­pa­ren hur de vill ha det och er­bju­da att må­la om säl­ja­ren får ta den med er. Kom­mer man in­te över­ens så in­går hyl­lan i kö­pet.

Vi har in­stal­le­rat eg­na dim­mers. Det står ing­et om dem i ob­jekts­be­skriv­ning­en. Kan de ploc­kas ner vid flytt?

– Nej ab­so­lut in­te. De är fast mon­te­ra­de och in­går i kö­pet. Spe­lar in­te nå­gon roll vem som köpt dem ut­an de an­ses hö­ra till bo­sta­den.

Vi har gar­de­ro­ber som kö­pa­ren in­te vill ha. Mås­te vi trans­por­te­ra bort dem?

– Om de är lö­sa, det vill sä­ga in­te är fast mon­te­ra­de mot vägg, är det en mö­bel och ni mås­te trans­por­te­ra bort dem. An­nars in­går de i kö­pet och då får man gö­ra upp med kö­pa­ren om en rim­lig er­sätt­ning för bort­trans­por­ten.

Kö­par­na ring­er he­la ti­den och vill mä­ta väg­gar och rum. Be­hö­ver vi släp­pa in dem?

– Rent ju­ri­diskt be­hö­ver man in­te släp­pa in kö­pa­ren, men det lö­nar sig all­tid att ha en god re­la­tion med den man gjort af­fär med. Man kanske li­te fint kan fö­re­slå att de ko­or­di­ne­rar si­na be­sök ef­tersom ni har svårt att få tid att ta emot vid fle­ra till­fäl­len.

Kyl­skåpet luk­tar rik­tigt il­la, är det mitt an­svar vid ut­flytt?

– En flytt­städ­ning är myc­ket om­fat­tan­de och ky­len mås­te va­ra väl ren­gjord och fri från lukt.

Vi köp­te en ny disk­ma­skin till vis­ning­en. Är det okej att ta med sig den och stäl­la till­ba­ka den gam­la disk­ma­ski­nen?

– Nej. Det får man in­te gö­ra. Bo­sta­den är såld i be­fint­ligt skick så som den såg ut på kon­trakts­da­gen.

FOTO: MOSTPHOTOS

VI KÖP­TE EN NY DISK­MA­SKIN TILL VIS­NING­EN. ÄR DET OKEJ ATT TA MED SIG DEN OCH STÄL­LA TILL­BA­KA DEN GAM­LA DISK­MA­SKI­NEN? KYL­SKÅPET LUK­TAR RIK­TIGT IL­LA, ÄR DET MITT AN­SVAR VID UT­FLYTT? SÅLT LÄ­GEN­HE­TEN? Und­vik fäl­lor­na och ta re­da på vad som gäl­ler ef­ter...

FOTO: LAGERLINGS

Ri­chard La­ger­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.