Sjuk­hu­set rivs – blir lä­gen­he­ter

”Bätt­re lös­ning att säl­ja än att re­no­ve­ra” Stock­holms läns lands­ting pla­ne­rar att säl­ja fle­ra av si­na fas­tig­he­ter de kom­man­de åren. Bland an­nat ska Sab­bats­bergs sjuk­hus ri­vas och er­sät­tas av bo­stä­der.

Vi i Vasastan - - Vasastan - Pa­trik Wirén

En­ligt fas­tig­hets- och in­ve­ste­rings­lands­tings­rå­det Paul Lin­dquist (M) be­rod­de för­sälj­ning­en av Sab­bats­bergs sjuk­hus ini­ti­alt på att bygg­na­den är ned­gång­en.

– Vi tit­ta­de först på en re­no­ve­ring, men in­såg att det är en bätt­re lös­ning att lå­ta en pri­vat ak­tör byg­ga ett helt nytt sjuk­hus, sä­ger han.

Säl­jer obe­byggd tomt

De fram­ti­da lo­ka­ler­na ska dock in­te stå där den nu­va­ran­de bygg­na­den finns. Istäl­let är det en del av den obe­bygg­da tom­ten när­mast Barn­hus­bron samt den kult ur­min­nes­klas­sa­de gu­la bygg­na­den in­till som är till sa­lu.

Och den som kö­per är för- plik­ti­gad att byg­ga ett sjuk­hus.

– Vi säl­jer med tomträtt, vil­ket ger oss rätt att sty­ra vad som byggs, sä­ger han och till­läg­ger att det re­dan finns ett stort in­tres­se för tom­ten.

Oklar tids­plan

När den nya bygg­na­den står klar in­leds etapp två av för­sälj­ning­en. Det är då riv­ning­en av det gam­la sjuk­hu­set in­leds för att kun­na er­sät­tas av lä­gen­he­ter. Paul Lin­dquist vå­gar in­te sä­ga när de nya lä­gen­he­ter­na står kla­ra men kon­sta­te­rar att det lig­ger en bra bit fram.

– Vi vet i nu­lä­get in­te hel­ler hur många bo­stä­der det blir, men vid för­sälj­ning­en av S:t Eriks ögon­sjuk­hus hand- lar det om 400-600 lä­gen­he­ter och Sab­bats­berg är be­tyd­ligt stör­re.

Var­för säl­jer lands­ting­et si­na sjuk­hus?

– Vi har an­ta­git en fas­tig­hets­stra­te­gi som byg­ger på att vi ska äga vå­ra sto­ra akut­sjuk­hus och lo­ka­ler för psy­ki­a­trin. I öv­rigt tit­tar vi på hur ser be­ho­vet ut. Om det, som i Sab­bats­berg, i hu­vud­sak finns and­ra vård­gi­va­re än Lands­ting­et är in­te fas­tig­hets­ä­gan­det li­ka in­tres­sant, sä­ger han.

In­nan nya lo­ka­len är på plats fort­sät­ter vår­den be­dri­vas som van­ligt i den nu­va­ran­de sjuk­hus­bygg­na­den.

Vi säl­jer med tomträtt, vil­ket ger oss rätt att sty­ra vad som byggs.

FOTO: VILHELM STOKSTAD

BYGGPLANER. Här ska det byg­gas bo­stä­der med centralt lä­ge i Va­sas­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.