Sis­ta chan­sen att tyc­ka till om Ci­ty

Vi i Vasastan - - Vasastan - SKYNDA ATT HÄMTA!

I som­mar har Stock­holms stad haft mö­ten där man bju­dit in all­män­he­ten att tyc­ka till om pla­ner­na för Ci­ty. Ett plan­pro­gram är ute på sam­råd och re­miss och sta­den vill gär­na ha syn­punk­ter och idéer om hur de cen­tra­la de­lar­na av sta­den ska ut­veck­las. Fram till den 31 au­gusti går det att tyc­ka till om pla­ner­na, som bland myc­ket an­nat hand­lar om att byg­ga om fas­tig­he­ten i hör­net Svea­vä­gen/Hamn­ga­tan där SEB låg ti­di­ga­re. Där pla­ne­ras även en soltrap­pa. Via sta­dens hem­si­da kan man lä­sa om pla­ner­na samt läm­na si­na åsik­ter.

FOTO: MIMMI EPSTEIN

Des­sa cyklar, och de som står bakom gam­la Press­by­rån, står på Tra­fik­ver­kets mark och kom­mer att lap­pas in­om en vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.