MP-topp: ”Karl­bergs­vä­gen in­te prio”

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mimmi Epstein

Gör om Karl­bergs­vä­gen till en es­pla­nad likt Kar­la­vä­gen. Det vill Cen­ter­par­ti­et, och Norr­malms stads­dels­för­valt­ning ger tum­men upp. Tra­fik­bor­gar­rå­det Helldén (MP): ”Bra idé, men det är ing­et vi pri­o­ri­te­rar”.

Idén om att gö­ra Karl­bergs­vä­gen till en es­pla­nad med fler cy­kel- och gång­ba­nor kom ur­sprung­li­gen från Va­sastads­bon och Cen­ter­po­li­ti­kern Jo­han Jär­vung. Nu är en mo­tion in­läm­nad till Kom­mun­full­mäk­ti­ge och för­sla­get är ute på re­miss. Norr­malms stads­dels­för­valt­ning har tyckt till och är po­si­ti­va till för­sla­get.

– Det är kul att de gil­lar för­sla­get. Vi vill gö­ra någon­ting bra av vägen som på vis­sa de­lar är väl­digt över­di­men­sio­ne­rad för bi­lar, det är helt en­kelt in­te så många som kör där, sä­ger Ka­rin Ernlund (C).

Vill ha fler träd

In­spi­ra­tion har häm­tats från Kar­la­vä­gen på Ös­ter­malm som har en al­lé i mit­ten.

– An­ting­en skul­le man kun­na ha det så el­ler så skul- le man kun­na bred­da gångoch cy­kel­ba­nor längs si­dor­na av ga­tan. Vi tän­ker oss fler träd och ute­ser­ve­ring­ar, sä­ger Ka­rin Ernlund (C).

”An­nat som är vik­ti­ga­re”

Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) hål­ler med om att nå­got bor­de gö­ras på Karl­bergs­vä­gen, men det är ingen­ting som kom­mer att pri­o­ri­te­ras i nu­lä­get.

– Karl­bergs­vä­gen är en jät­te­bred ga­ta med många kör­fält och skul­le kun­na gö­ras myc­ket bätt­re mel­lan Oden­plan och Tors­ga­tan. Den bor­de va­ra mer som när man an­la­de den. Men just nu har vi väl­digt myc­ket an­nat som på­går och som är vik­ti­ga­re: till ex­em­pel upp­rust- ning­en av Tors­ga­tan och för­bätt­ring­ar för cy­kel och kol­lek­tiv tra­fik på Odeng­a­tan, sä­ger Helldén (MP) och fort­sät­ter:

– Där är pro­ble­men stör­re. Karl­bergs­vä­gen är in­te så ro­lig, men där finns inga di­rek­ta pro­blem.

Po­si­tiv till idén

När en upp­rust­ning och om­vand­ling av Karl­bergs­vä­gen skul­le kun­na äga rum kan Helldén in­te sva­ra på.

– Vi har fle­ra and­ra pro­jekt som be­hö­ver dras ige­nom, det är bå­de en kost­nads- och re­surs­frå­ga. Sam­ti­digt är jag po­si­tiv till idén att gö­ra om Karl­bergs­vä­gen. Det skul­le va­ra in­tres­sant att hö­ra hur Va­sastads­bor­na vill ha den.

FOTO: ERIK SIMANDER

PO­SI­TI­VA TILL BOULEVARD. ”Det vo­re bra, vi tyc­ker att Va­sas­tan be­hö­ver mer ”met­ro­po­li­tan ac­tion” och ka­rak­tär. Det är många som bor här men det finns in­te så myc­ket bra ga­tor” sä­ger De­rek Jaskot och An­ne Kyn­ning, 26.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.