Ho­tell och kro­gar – så blir Brun­ke­bergs torg

Vi i Vasastan - - Vasastan - Ro­bin Hög­berg

Sta­den lad­dar in­för in­vig­ning­en av ett upp­rus­tat Brun­ke­bergs torg näs­ta vec­ka.

Gam­la an­ri­ka Brun­ke­bergs torg ska få en ny skep­nad.

– Det kom­mer va­ra nya möb­ler, ny be­lys­ning som ska gö­ra tor­get trev­li­ga­re och nyplan­te­ra­de träd. Dess­utom rus­tar vi upp fon­tä­ner­na och har er­satt be­tong­plat­tor­na på tor­get med gra­nit, sä­ger Erik Sö­der­berg, press­an­sva­rig på tra­fik­kon­to­ret i Stock­holm.

I mars öpp­na­de en ny en- tré från Gal­le­ri­an ut mot Brun­ke­bergs torg, ho­tel­len At Six och Ho­bo öpp­na­de och en ny ta­kre­stau­rang med te­rass (TAK) slog upp por­tar­na.

– Det kom­mer även bli ett an­tal nya re­stau­rang­er i Gal­le­ri­an, som ska in­vi­gas tro­li­gen i slu­tet av året el­ler i bör­jan på näs­ta år, sä­ger Mats He­deros, vd för AMF Fas­tig­he­ter.

Yt­ter­li­ga­re ett an­tal nya hy­res­gäs­ter är på väg in i Gal­le­ri­an.

– Vi tit­tar på att få dit nya bu­ti­ker in­om till ex­em­pel mo­de, skön­het och klä­der, sä­ger han.

Upp­rust­ning­en av tor­get är vik­tigt för att loc­ka dit fö­re­tag, me­nar han.

– Det häng­er ihop. För att få dit fö­re­tag mås­te tor­get va­ra at­trak­tivt, tryggt och till­gäng­ligt. Och de ak­tö­rer vi valt, ex­em­pel­vis ho­tell och re­stau­rang­er, bi­drar dess­utom till att gö­ra det till ett tryggt och in­bju­dan­de kvar­ter.

In­vig­ning me­delst DJs, mo­de­vis­ning, li­ve­mu­sik och an­nat skoj sker på tors­dag den 31 au­gusti.

FOTO: RO­BIN HÖG­BERG

PÅ GÅNG. Upp­rust­ning­en av Brun­ke­bergs torg på­går för fullt. Fon­tä­ner­na rustas upp, nya möb­ler har satts dit och be­tong­plat­tor­na på tor­get har er­satts av gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.