Ho­tell­kung­en om nya tak­te­ras­sen: ”Våt dröm”

Vi i Vasastan - - Vasastan - Jo­hann Ber­nö­vall

Nu har den nors­ke ho­tell­mag­na­ten Pet­ter Stor­da­len öpp­nat upp ett tak­land­skap ovan­för Brun­ke­bergs torg. Men ba­ra i tju­go da­gar.

Som en del i det så kal­la­de Ur­ban Es­cape-om­rå­det kom­mer man nu kun­na äta, dric­ka, kol­la på film och lyss­na på DJ:s på ta­ket in­till lyx­re­stau­rang­en Tak. Det nya om­rå­det kom­mer att ha smy­göp­pet un­der 20 da­gar med start för­ra fre­da­gen (18 au­gusti), för att öpp­na fullt ut vå­ren 2018.

Bakom det he­la står ent­re­pre­nö­ren Pet­ter Stor­da­len och hans sys­kon­ho­tell At Six och Ho­bo.

– Det här är var­je ho­tell­nörds vå­ta dröm. Ett så­dant här stort om­rå­de på ett tak finns ing­en an­nan­stans i Eu­ro­pa. Det är en park – på ta­ket. Med en helt fan­tas­tisk ut­sikt, sä­ger Pet­ter Stor­da­len.

Ta­ket, där det får plats 800 per­so­ner, är en stor in­ve­ste­ring och even­tu­ellt ing­en eko­no­miskt bra af­fär, en­ligt Pet­ter Stor­da­len.

– Ho­tel­let vid Fri­ends Are­na drar in peng­ar och gör det här möj­ligt. El­ler in­te rik­tigt så, men un­ge­fär.. Man kan in­te ta al­la be­slut ut­i­från att tjä­na peng­ar. Att ska­pa ett så­dan här plats mitt i Stock­holm ci­ty är för ga­let och kul för att in­te gö­ra. Just nu är det ro­ligt att va­ra en norr­man i Stock­holm!

En­ligt Pet­ter Stor­da­len är fak­tu­met att AMF Fas­tig­he­ter äger he­la Ur­ban Es­cape-kom­plex­et en för­ut­sätt­ning för pro­jek­tet.

– För oss är det här en fan­tas­tisk möj­lig­het att stär­ka kvar­te­ret och Stock­holm ci­ty med en in­spi­re­ran­de och in­bju­dan­de tak­mil­jö, sä­ger Hen­ri­et­te Jo­hans­son, mark­nads­om­rå­des­chef på AMF Fas­tig­he­ter.

FOTO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

NYTT. Den ny­bygg­da bron mel­lan re­stau­rang Tak och det nya tak­häng­et.

SUPEREXCITED. ”Var­je ho­tell­nörds vå­ta dröm”, sä­ger ho­tell­mag­na­ten Pet­ter Stor­da­len om tak­häng­et vid Brun­ke­bergs torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.