Nu kan du lad­da ner vår nya app!

Vi i Vasastan - - Stockholm Så Här Kommer Det Se Ut I Din Mobil -

Nu blir det än­nu enkla­re att ta del av vå­ra lo­ka­la ny­he­ter – med vår app StockholmDirekt. Där kan du få push­no­ti­ser om det som hän­der nä­ra dig.

Signal­fel i tun­nel­ba­nan, en stor olyc­ka el­ler var­för in­te en ny krog i ditt kvar­ter. Ni är många som vill ha koll på Stock­holm – och nu gör vi det än­nu smi­di­ga­re.

Vi har re­port­rar i he­la Stock­holm – med be­to­ning på he­la. Vi finns i in­ners­tan och i krans­kom­mu­ner­na och be­va­kar re­gel­bun­det bå­de den lo­ka­la po­li­ti­ken, sko­lan och sjuk­vår­den lik­som de se­nas­te snacki­sar­na.

Be­va­kar he­la Stock­holm

– Ap­pen gör det enkla­re än nå­gon­sin att ta del av lo­ka­la ny­he­ter, oav­sett om du är in­tres­se­rad av ny­he­ter från he­la Stock­holm el­ler ba­ra från just din stads­del, sä­ger Andre­as En­bus­ke, ny­hets­chef på StockholmDirekt.

Ap­pen StockholmDirekt är till­gäng­lig från och med nu i App­le Sto­re och på Goog­le Play och du väl­jer själv om du vill ha ny­he­ter från he­la Stor­stock­holm el­ler från din del av stan.

När det hän­der nå­got stort – el­ler li­tet men ex­tra nag­gan­de gott – skic­kar vi dig en push­no­tis så du in­te mis­sar det.

Den kan hand­la om lo­kal­po­li­ti­kern som plöts­ligt hop­par av, om för­sko­lan som får svi­dan­de kri­tik el­ler om cy­klis­ter­nas se­nas­te ut­brott, ve­ga­ner­nas nya an­ti-kött­kam­panj och ny­byg­get i par­ken.

Välj di­na ny­he­ter

Allt det där be­va­kar vå­ra jour­na­lis­ter. Och myc­ket mer. Vi gör bå­de gransk­ning­ar av hur ojäm­lik sko­lan i Stock­holm är, sam­ti­digt som vi är först med att be­rät­ta att det ska byg­gas 90 nya hy­res­rät­ter och en de­li­ka­tess­bu­tik i ditt cent­rum.

– Slå på push­no­ti­ser­na så du får re­da på allt som rör ditt Stock­holm di­rekt när det hän­der. Bå­de när det gäl­ler snab­ba hän­del­seny­he­ter el­ler för­djup­ning, sä­ger Andre­as En­bus­ke.

Gör det till en va­na att kol­la in StockholmDirekt var­je dag.

Vi ger dig koll på Stock­holm. He­la Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.