Hen­nes kok­bok – för vux­na i säng­en

Vi i Vasastan - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Slidsex, ska det va­ra nå­got att snac­ka om? Ja, det tyc­ker Sand­ra Dah­lén, sex­ex­pert och för­fat­ta­re från Lil­je­hol­men som vill få folk att fat­ta att det in­te räc­ker med in, ut, sprut.

”The old in and out” är en­ligt sex­u­alupp­ly­sa­ren Sand­ra Dah­lén än­nu den do­mi­ne­ran­de sy­nen på hur ett lyc­kat ligg ska se ut.

– På 1800-ta­let fick vi i väst fick en ny syn på sex. Då för­svann kli­to­ris och kvin­nans or­gasm från ve­ten­ska­pen. Freud spe­la­de stor roll. Han ha­de fo­kus på sli­dan där för­spel led­de till en pe­nis som åker in och ut ur sli­dan och så skul­le bå­da få or­gasm. Men för de all­ra fles­ta är sli­dan in­te till­räck­ligt käns­lig för att få or­gasm på det sät­tet och man kan in­te ha pe­nis i cent­rum, för­kla­rar Dah­lén, bo­satt i Lil­je­hol­men.

Kok­bok för säng­kam­ma­ren

För att ny­an­se­ra bil­den släp­per hon nu boken ”Hal­lon­grot­tan”, som hon ser som li­te av en kok­bok för säng­kam­ma­ren. Hon sä­ger att sam­häl­let li­der av brist på slid­kun­skap.

– Det pra­tas om al­la and­ra ty­per av sex fast in­te slidsex då det ses som det nor­ma­la. Al­la ska kla­ra av det. Och när en pe­nis som ba­ra stop­pas in in­te au­to­ma­tiskt le­der till or­gasm, så tror män­ni­skor att det är nå­got fel på dem. Men slidsex mås­te va­ra ett val. Du kanske vill ha nå­got helt an­nat, med el­ler ut­an part­ners?

Häl­so­samt med or­gasm

Att or­gas­mer är vik­tigt för folk­häl­san finns det forsk­ning som stöd­jer. Men att det är ge­nant att snac­ka om, det gäl­ler för de fles­ta. Än mer ge­nant är att er­kän­na att man tyc­ker det är just ge­nant. Det­ta trots att sex finns prick över­allt om­kring oss idag.

– Den sex­in­fo vi får till var­dags är of­ta yt­ligt, tips på ställ­ning­ar och så­dant. Jag vill gå dju­pet. I Sve­ri­ge ser vi oss som så mo­der­na att det är pin­samt att sä­ga att sex­snack gör en ge­ne­rad. Där­för an­vän­der jag in­te grova ord som ”fit­ta”, som många and­ra sex­u­alupp­ly­sa­re. Det blir helt en­kelt för myc­ket för många.

FOTO: CHRISTOF­FER RÖST­LUND JONS­SON

LET’S TALK ABOUT SLIDSEX. Sex­u­alupp­ly­sa­ren Sand­ra Dah­lén har skri­vit boken ”Hal­lon­grot­tan” för att flyt­ta li­te fo­kus från pe­nis, in i sli­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.