Så länge mås­te du spa­ra…

Vi i Vasastan - - Hemma - Cla­rence Fren­ker

SKULDKVOTSTAK

AMORTERINGSKRAV Men en­ligt Jo­han Alv­falk pe­kar det mesta på att hög ef­ter­frå­gan, låg rän­ta och god jobb­mark­nad kom­mer fort­sät­ta att dri­va pri­ser­na upp­åt, om än i lång­sam­ma­re takt. Han vill där­för man kö­pa­re till ef­ter­tan­ke och för­sik­tig­het.

”Kom­mer bli en ut­ma­ning”

– Jag tror att det kom­mer bli en ut­ma­ning för många unga och oer­hört svårt för 20-åring­ar att in­se att man först vid 47-års ål­der har en kon­tan­tin­sats till en lä­gen­het i Va­sas­tan. Vi är in­ne i en tid där allt fär­re män­ni­skor spa­rar i en tid när det är vik­tigt att spa­ra. Det gör att vi allt för säl­lan har en lång­sik­tig­het med vår eko­no­mi, sä­ger han.

Ban­ker­nas krav på att hus­hål­lens nya bo­stads­lån in­te för över­sti­ga 4,5 gång­er den to­ta­la in­koms­ten. Om det sker krävs att lå­net amor­te­ras med yt­ter­li­ga­re en pro­cent per år. Lån som över­sti­ger 70 pro­cent av bo­sta­dens vär­de ska amor­te­ras med två pro­cent per år. Över­sti­ger lå­net 50 pro­cent ska det amor­te­ras med en pro­cent per år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.