…FÖR ATT FÅ LÅNA TILL DIN FÖRS­TA BOSTAD

Vi i Vasastan - - Hemma -

Som första­gångs­kö­pa­re i Stock­holm kan kli­vet in på bo­stads­mark­na­den kän­nas av­grunds­långt. Nu har Läns­för­säk­ring­ar räk­nat ut hur länge du mås­te spa­ra för att få ihop till kontantinsatsen om du vill låna till att kö­pa en lä­gen­het i Stock­holm.

Den som vill ha 50 kvadrat­me­ter i Va­sas­tan som förs­ta bo­en­de och spa­rar tio pro­cent av sin dis­po­nib­la in­komst mås­te vän­ta i 27 år in­nan ban­ken över­hu­vud­ta­get kan sä­ga ja till ett bo­stads­lån, en­ligt gäl­lan­de lå­ne­reg­ler.

20 år för lya på Sö­der­malm

För Sö­der­malm är mot­sva­ran­de siff­ra 20 år. Och den som vill bo i Väs­te­rorts yt­ter­om­rå­den be­hö­ver “ba­ra” spa­ra i fem år.

– Vi kan de­fi­ni­tivt se att det i de­lar av Stock­holm krävs oer­hör­da sparin­sat­ser för att ta sig in på bo­stads­mark­na­den i dag. Vi får helt en­kelt ac­cep­te­ra att den förs­ta lä­gen­he­ten in­te blir i Va­sas­tan el­ler på Sö­der­malm och att man in­te kan äga sitt bo­en­de från bör­jan, sä­ger Mat­hs Alv­falk, för­sälj­nings­chef Bank och Fas­tig­hets­för­med­ling på Läns­för­säk­ring­ar.

Mel­lan 20 och 27 år. Så lång tid tar det att spa­ra ihop till kontantinsatsen för en förs­ta lä­gen­het i in­ners­tan, vi­sar en ny un­der­sök­ning. Kol­la hur lång tid det tar i ditt om­rå­de.

Nya lå­ne­reg­ler

Amorteringskrav och bolå­ne­tak är de se­nas­te i ra­den av åt­gär­der som satts in för att ky­la ner bo­stads­pri­ser­na i lan­det. I höst och vin­ter vän­tar yt­ter­li­ga­re åtstram­ning­ar sam­ti­digt som ett skuldkvotstak, som in­ne­bär att hus­hål­let bo­stads­lån byg­ger på den to­ta­la in­koms­ten, in­förs.

Po­li­ti­ker­na hop­pas att åt­gär­der­na ska brom­sa pris­ut­veck­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.