PENDELEFFEKTEN

Hur på­ver­kar nya Ci­ty­ba­nan hand­lar­na i Va­sas­tan? Vi reder ut.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Se­dan Karl­bergs sta­tion stäng­de i som­ras har hand­la­re på Oden­plan gjort dub­bel vinst. Vi har pra­tat med be­rör­da på Rörstrands­ga­tan och Oden­plan för att se vil­ken ef­fekt Ci­ty­ba­nan har på nä­rings­li­vet.

Jag har tap­pat un­ge­fär 15 pro­cent av kun­der­na mel­lan fru­kost och lunch.

Den 10 ju­li i år stäng­de Karl­bergs sta­tion och pen­del­tå­gen bör­ja­de tra­fi­ke­ra Ci­ty­ba­nan. Det in­ne­bär att pend­la­re som ti­di­ga­re gick av vid Karl­berg går av vid det nya sta­tio­nen ”Stock­holm Oden­plan” vil­ket har gjort Rörstrands­ga­tan be­tyd­ligt lug­na­re.

Gor­ra Ge­ray­li dri­ver Non So­lo bar och sä­ger att kafé­ets verk­sam­het in­te har på­ver­kats av att Karl­bergs sta­tion har stängt.

– Själv­klart har det bli­vit lug­na­re på ga­tan ef­tersom så många pas­se­ra­de här för­ut men vå­ra gäs­ter är in­te pend­lar­na. Där­för har vi in­te tap­pat. Sna­ra­re är det bra, då kan man sit­ta och fi­ka i lugn och ro. Ti­di­ga­re var det som Cen­tra­len här vid sju­ti­den på mor­go­nen, man kun­de knappt bä­ra ut en stol ut­an att bli ner­sprung­en, sä­ger Gor­ra Ge­ray­li.

Erik Mellqvist som har Mellqvists in­till Non So­lo bar har sam­ma käns­la.

– Fast än så länge är det för ti­digt att sä­ga. Det är egent­li­gen den and­ra ”van­li­ga” vec­kan ef­ter se­mest­rar­na och så var det pre­cis lö­ne­helg. Det gick jät­te­bra, sä­ger han.

”Vad ska man gö­ra?”

Ang­e­la Muszyns­ka dri­ver Ang­e­la´s de­li. Även hon tyc­ker att det är för ti­digt att sä­ga hur re­stau­rang­en har drab­bats.

– Det är fort­fa­ran­de som­mar och fler tu­ris­ter vil­ket kanske jäm­nar ut. Jag är oro­lig över att vi ska tap­pa gäs­ter, men vad ska man gö­ra, sä­ger hon.

Nå­gon s om dä­re­mot märkt av pend­lar­nas från­va­ro är Ema­nu­el som dri­ver 7-ele­ven på Rörstrands­ga­tan.

– Många stam­mi­sar har för­svun­nit. Jag har tap­pat un­ge­fär 15 pro­cent av kun­der­na mel­lan fru­kost och lunch. Men det är svårt att sä­ga nu hur det kom­mer att bli, det lär mär­kas tyd­li­ga­re i sep­tem­ber, sä­ger han.

Var kun­der­na har ta­git vägen? Myc­ket ta­lar för Oden­plan. En­ligt SL:s ti­di­ga­re be­räk­ning­ar är det cir­ka 15 000 fler som rör sig på tor­get var­je dag. Press­by­rån i sta­tions­bygg­na­den har ökat kun­dan­ta­let med 50 pro­cent jäm­fört med sam­ma tid för­ra året.

– Vi ha­de räk­nar med un­ge­fär 25 pro­cent mer. Du ser, ky­len är tom, vi har in­te hun- nit hänga med, sä­ger fran­chi­se­ta­ga­ren Jan­nice Le­mon som har dubb­lat per­so­nal­styr­kan.

Fler åt­gär­der pla­ne­ras.

– Vi kom­mer att byg­ga en till kas­sa och en självscan­nings­kas­sa, sä­ger hon.

Coop på Oden­plan upp­ger att de sålt 25 pro­cent mer se­dan Ci­ty­ba­nan öpp­nat jäm­fört med sam­ma pe­ri­od för­ra året.

– Vi ser sto­ra ök­ning­ar även om vi ha­de bra fart ti­di­ga­re. Det är svårt att sä­ga om allt be­ror på Ci­ty­ba­nan, vi har ock­så ny­li­gen byggt om bu­ti­ken, sä­ger Da­ni­el Lin­dahl, drift­le­da­re.

Även 7-ele­ven som lig­ger i hör­net Odeng­a­tan/Upp­lands­ga­tan har märkt av ”pend­lingsef­fek­ten”.

– Det är fler som kom­mer på mor­go­nen. I au­gusti var vi nio pro­cent upp jäm­fört med för­ra året. Jag tog över bu­ti­ken i vå­ras, sä­ger Ba­ban Sa­lih.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

PENDELEFFEKT. Al­la pend­la­re för­svann till Oden­plan. Hur på­ver­kar det de lo­ka­la hand­lar­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.