Bi­opre­miär med Skarpnäcks­bo i hu­vud­rol­len

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg - Pa­trik Wirén

I helgen har thril­ler­ko­me­din ”Bec­ker – Kung­en av Tings­ryd” premiär på lan­dets bi­o­gra­fer. I hu­vud­rol­len ser vi Skarpnäcks­bon Hen­rik Lil­liér som spe­lar mot eta­ble­ra­de namn som He­len Sjö­holm, Shan­ti Ro­ney och Nour El Re­fai.

Ni har re­dan haft någ­ra för­hands­vis­ning­ar, hur har re­ak­tio­ner­na va­rit? – Den har bland an­nat vi­sats på en ut­om­hus­bio i lil­la Tor­sås i Små­land. Där ha­de tyd­li­gen al­la ap­plå­de­rat och jub­lat. Nu får vi hop­pas att det blir li­ka po­si­ti­va re­ak­tio­ner på and­ra håll, sä­ger Hen­rik Lil­liér någ­ra da­gar in­nan pre­miä­ren den 1 sep­tem­ber.

Du bor i Skarpnäck men har små­länds­ka röt­ter, pre­cis som Bec­ker. Är han nå­gon som du stött på i verk­li­ga li­vet?

– Han är en kom­bi­na­tion av många män­ni­skor och kan li­ka gär­na fin­nas i Ystad el­ler Ha­pa­ran­da. Vis­sa som sett fil­men har dra­git pa­ral­lel­ler till Ska­ra-Bert på 90-ta­let, med skill­na­den att Bec­ker är kri­mi­nell. Han är en an­ti­hjäl­te, en älsk­värd skit­stö­vel.

Vad är käns­lan in­för hel­gens pre­miä­rer?

– Jag tror fil­men kom­mer hem i stu­gor­na. Men det är klart att det är ner­vöst, det är trots allt min förs­ta sto­ra hu­vud­roll trots att jag va­rit skå­de­spe­la­re i 20 år.

Så vad hän­der nu, har du fler film­rol­ler på gång?

– Ja, men in­om film­in­du­strin får man ty­värr in­te sä­ga någon­ting för­rän allt är klart. Min för­hopp­ning är själv­klart att få fler in­tres­san­ta rol­ler.

FO­TO: MARCO PADOAN

HU­VUD­ROLL. Hen­rik Lil­liér i rol­len som Bec­ker. Här till­sam­mans med Shan­ti Ro­ney.

Hen­rik Lil­liér har hu­vud­rol­len i ”Bec­ker – Kung­en av Tings­ryd”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.