Själv­med­ve­ten ko­me­di om kamp mel­lan kö­nen

Vi i Vasastan - - Bio - JACOB LUNDSTRÖM

DE BE­DRAG­NA RE­GI: So­fia Cop­po­la. I ROLLERNA: Kirsten Dunst, Co­lin Far­rell, Ni­co­le Kid­man, El­le Fan­ning. SPEL­TID: 94 mi­nu­ter. BE­TYG:

”Häm­ta ana­to­mi­bo­ken!” För att va­ra en So­fia Cop­pola­film in­ne­hål­ler den njut­ba­ra men omärk­vär­di­ga ”De be­drag­na” ovan­ligt många ro­li­ga re­pli­ker. Fil­men ut­spe­lar sig på en flick­sko­la i den ame­ri­kans­ka sö­dern som fram­här­dar med un­der­vis­ning­en trots att in­bör­des­kri­get ra­sar runt knu­ten. När en elev hit­tar en ska­dad nord­stats­sol­dat i sko­gen mås­te de plåst­ra om ho­nom.

Snabbt väc­ker hans vis­tel­se på in­ter­na­tet även and­ra käns­lor än kris­ten om­sorg, vil­ket blir up­pen­bart när Ni- co­le Kid­mans flick­sko­le­rek­tor tvät­tar Co­lin Far­rells ut­slag­na sol­dat­kropp och upp­re­pa­de gång­er tving­as sam­la sig för att häm­ta an­dan. Och det är just den up­pen­ba­ra ero­ti­ken i sce­nen, till­sam­mans med ele­ver­nas fnitt­ri­ga in­tres­se för man­nen i hu­set, som bi­drar till att ”De be­drag­na” fram­står som en själv­med­ve­ten ko­me­di sna­ra­re än ett dra­ma el­ler en thril­ler. Tan­kar­na går till en gam­mal svensk sex­ko­me­di, tänk Torg­ny Wick­mans ”Kyr­ko­her­den” från 1970, även om Cop­po­la för­stås ad­de­rar en konst­när­lig fer­nis­sa i form av sce­no­gra­fi och ljus­sätt­ning. Det är ock­så en ko­me­di om makt, be­släk­tad med vå­rens suc­cé­film ”Get out”. Skill­na­den är för­stås att ”De be­drag­na” in­te un­der­sö­ker ame­ri­kans­ka ras­re­la­tio­ner – alls. Fil­men har tvärtom bli­vit omdis­ku­te­rad för att den ex­klu­de­rat den en­da svar­ta ka­rak­tä­ren från för­la­gan. Det gör in­bör­des­kri­get till en ku­ri­ös in­ram­ning för den här kam­pen mel­lan kö­nen. Det hand­lar in­te om en upp­gö­rel­se med sla­ve­ri­et ut­an om en skild­ring av en pri­vi­le­gi­e­rad till­va­ro som hål­ler på att krac­ke­le­ra. På sam­ma sätt som i Cop­po­las ”Ma­rie An­to­ni­et­te” får vi allt­så be­trak­ta histo­ri­en från ”fel” håll, med om in­te älsk­vär­da så mänsk­li­ga för­lo­ra­re i hu­vud­rol­ler­na.

Tan­kar­na går till en gam­mal svensk sex­ko­me­di.

SÅ­RAD SOL­DAT. Co­lin Far­rell spe­lar sol­da­ten som hit­tas så­rad.

REKTORN. Ni­co­le Kid­man mås­te han­te­ra en flör­tig gäst i ”De be­drag­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.