Bi­lis­ter­nas träng­sel har bli­vit cy­klis­ter­nas

Ten­den­sen är tyd­lig. Folk som cyklar i Stock­holm ba­ra ökar. Cy­klis­ter tving­as nu brot­tas med sam­ma pro­blem som stans bi­lis­ter.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Michael Toll

Långa kö­er. Mor­gon­rus­ning. Träng­sel och stopp i tra­fi­ken. Och svårt att hit­ta par­ke­ring. Klas­sis­ka pro­blem när man kör bil, men när allt fler tram­par runt i stan har det här även bli­vit cy­klist­pro­blem.

– Det är ju otro­ligt gläd­jan­de att så många cyklar, men det blir trångt och pro­blem på vis­sa plat­ser un­der pe­ri­o­der då vi ar­be­tar med mäng­der av oli­ka cy­kel­pro­jekt, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.

Det var för­ra året som man för förs­ta gång­en såg den sto­ra cy­kel­boo­men i sta- tisti­ken. Tra­fik­kon­to­rets mät­ning­ar vi­sa­de då att cyk­ling­en öka­de med 30 procent i in­ners­tan. En bra bit över 60 000 cyklar rul­lar var­je dag runt i in­ners­tan. Flest pas­sa­ger sked­de på Lil­je­holms­bron (12 800 cy­klis­ter/dygn) och Skan­stulls­bron (10 700 cy­klis­ter/dygn)

”Ser en för­änd­ring i stan”

Årets mät­ning­ar gjor­des i vå­ras och just nu hål­ler att re­sul­ta­tet på att sam­man­stäl­las. Re­dan nu står klart att an­ta­let cy­klis­ter som pas­se­rat mät­punk­ter­na va­rit myc­ket högt.

– Jag har inga ex­ak­ta siff­ror men man ser verk­li­gen en för­änd­ring i stan när man är ute och rör sig. Det är väl­digt många cyklar, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Cy­klis­ten Aman­da Sund­berg hål­ler med om att det är trångt. Hon står och vän­tar på att det ska bli grönt i kors­ning­en vid Slus­sen.

– Man hin­ner ju in­te all­tid över in­nan det blir rött, sä­ger hon.

Sam­ma sak sä­ger Alex Zachris­son som cyklar var­je dag mel­lan Va­sas­tan och Sol­na och nu tram­pat till Sö­der för ett mö­te.

– Längs Skepps­bron är det ju helt vid­rigt ibland. Ett läm­mel­tåg av cyklar. Men an­nars tyc­ker jag det fun­ge­rar väl­digt bra, sä­ger han.

Kristi­an Mo­st­röm från Ham­mar­by­höj­den är för­vå­nad över an­ta­let cy­klis­ter. Han köp­te en cykel för två vec­kor se­dan och det var först när han själv bör­ja­de tram­pa runt i stan han in­såg hur många cy­klis­ter det finns.

– När jag kom upp till cy­kel­ba­nan vid Gull­mars­plan blev jag väl­digt över­ras­kad. Jag har aldrig sett så många cy­klis­ter.

Som färsk Stock­holmscy­klist tyc­ker han att det är hyf­sat en­kelt att ta sig runt i stan på två hjul.

– Det är bra cy­kel­ba­nor och su­per­b­ra att det finns cy­kel­pum­par ut­ställ­da lite här och där. Men det känns in­te som Mal­mö el­ler Kö­pen­hamn, de stä­der­na är myc­ket bätt­re ur cy­kel­syn­punkt, sä­ger han.

Sta­dens mål är att byg­ga nya cy­kel­ba­nor och ställ och gö­ra Stock­holm mer cy­kel­vän­ligt.

Ba­ra i år byggs 3 000 nya par­ke­rings­plat­ser, och un­der 2018 pla­ne­ras det för 3 000 plat­ser till.

– Men det räc­ker in­te, vi byg­ger all­tid för lite. Det tar ba­ra någ­ra vec­kor så är det nya cy­kel­par­ke­ring­ar­na ock­så ful­la. Man und­rar näs­tan var al­la cyklar kommer från, sä­ger Per-Åke Tjärn­berg.

Svårt att hit­ta nya plat­ser

Ett pro­blem är nu­me­ra att hit­ta lämp­li­ga plat­ser.

– Ytor­na där vi kan ska­pa cy­kel­par­ke­ring­ar blir ba­ra fär­re och fär­re. Cyk­ling­en ökar he­la ti­den i Stock­holm. Och pre­cis som bi­lar står ju cyk­lar­na par­ke­ra­de och tar plats stör­re de­len av dyg­net. Tids­mäs­sigt står de myc­ket mer still än körs, sä­ger PerÅ­ke Tjärn­berg.

Jag har aldrig sett så många cy­klis­ter.

FÖR­VÅ­NAD. ”När jag kom upp till cy­kel­ba­nan vid Gull­mars­plan blev jag väl­digt över­ras­kad. Jag har aldrig sett så många cy­klis­ter”, sä­ger Kristi­an Mo­st­röm, som är nyv­bli­ven cy­klist.

TRÅNGT. ”Längs Skepps­bron är det ju helt vid­rigt ibland. Ett läm­mel­tåg av cyklar. Men an­nars tyc­ker jag det fun­ge­rar väl­digt bra”, sä­ger Alex Zachris­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.