Kul­tur­po­li­ti­ker dis­sar Stu­re-riv­ning­ar­na

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Det är kul­turmil­jöut­skot­tet, bil­dat så sent som 2015 i syf­te att slå vakt om kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­ful­la bygg­na­der, som i ett ut­lå­tan­de an­ser att de­talj­pla­nen för Stu­re­kvar­te­ren ska om­ar­be­tas. Där­med an­slu­ter sig ut­skot­tet till Stads­mu­se­ets upp­fatt­ning.

Bland an­nat mot­sät­ter sig den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i ut­skot­tet riv­ning­ar­na av Os­ter­mans bil­hal­lar och Stu­re­gal­le­ri­an. I stäl­let tyc­ker kul­tur­po­li­ti­ker­na att de be­fint­li­ga byggnaderna ska åter­an­vän­das.

IN­VÄND­NING­AR. Den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i kul­turmil­jöut­skot­tet mot­sät­ter sig riv­ning­en av Stu­re­gal­le­ri­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.