De­mon­stran­ter­na ef­ter flyt­ten: ”Vi ger in­te upp”

Vi i Vasastan - - Vasastan - Pa­trik Wirén

Den mass­me­di­a­la upp­märk­sam­he­ten har mat­tas av se­dan flyt­ten från Me­dis. Men de­mon­stra­tio­nen mot ut­vis­ning­ar­na till Af­gha­nis­tan fort­sät­ter – och hop­pet le­ver vidare.

– På kväl­lar­na sit­ter ung­do­mar­na med si­na läx­böc­ker, vil­ket in­te var möj­ligt på Med­bor­gar­plat­sen.

Ju­lia är en vo­lon­tär i 40-års­ål­dern som be­sökt de­mon­stra­tio­nen näs­tan dag­li­gen se­dan star­ten på Mynt­tor­get 6 au­gusti. Då var det ett få­tal af­ghans­ka ung­do­mar från or­ga­ni­sa­tio­nen Ung i Sve­ri­ge som pro­te­ste­ra­de mot ut­vis­ning­ar­na. Ef­ter en om­skri­ven at­tack från hö­gerex­tre­ma flyt­ta­des de­mon­stra­tio­nen till Med­bor­gar­plat­sen sam­ti­digt som an­ta­let de­mon­stran­ter väx­te re­jält.

Den 1 sep­tem­ber flyt­ta­des de­mon­stra­tio­nen igen – nu till det lug­na­re Nor­ra ban­tor­get.

Na­zist­ho­tet kvar

Ho­tet från na­zis­ter­na finns kvar och Ju­lia vill in­te upp­ge sitt ef­ter­namn el­ler sy­nas på bild.

– De var här se­nast i går och fil­ma­de oss, sä­ger hon.

Ju­lia be­skri­ver sig själv som en so­ci­al­de­mo­krat som är djupt be­svi­ken på par­ti­et.

– Att ut­vi­sa de här ung­do­mar­na är ett så­dant ofatt­bart slö­se­ri med re­sur­ser.

Fa­te­meh Kha­vari är ta­les­per­son för Ung i Sve­ri­ge och ser hur me­di­as in­tres­se mat­tas av för var­je dag. De­mon­stran­ter­na är li­ka många som ti­di­ga­re, men det är fär­re svens­kar som pas­se­rar plat­sen. Men det finns för­de­lar med ett lug­na­re lä­ge.

– Man kan so­va bätt­re här än på Me­dis. Men ung­do­mar­na bör­jar bli leds­na. Vi har in­te tap­pat hop­pet och har ab­so­lut in­te ge upp, men folk är tröt­ta.

FOTO: PA­TRIK WIRÉN

FORT­SÄT­TER KÄM­PA. Fa­te­meh Kha­vari, and­ra från väns­ter, har in­te gett upp hop­pet om att ut­vis­ning­ar­na ska stop­pas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.