Stock­holms S-topp sä­ger nej till ett tig­ge­ri­för­bud

Mo­de­ra­ter­na fö­re­slår ett na­tio­nellt för­bud mot tig­ge­ri. Men Stock­holms fi­nans­bor­gar­råd av­fär­dar för­sla­get: – Att för­bju­da fat­ti­ga män­ni­skor från att be om en slant vo­re ba­ra dumt.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Pa­trik Wirén 073-600 69 26 pa­trik.wi­ren@di­rekt­press.se

Mo­de­ra­ter­na pre­sen­te­ra­de i vec­kan ett nytt pro­gram för kri­mi­nal­po­li­ti­ken. Bland an­nat vill par­ti­et in­fö­ra ett na­tio­nellt för­bud mot tig­ge­ri som in­ne­bär att den som tig­ger ska kun­na dö­mas till bö­ter. Karin Wann­gård (S), fi­nans­bor­gar­råd i Stock­holm, sä­ger med be­stämd­het att hon in­te vill ha ett så­dant för­bud.

– Var­för skul­le in­te den som vill ge peng­ar få gö­ra det? Al­la stock­hol­ma­re har sitt eget be­te­en­de vad gäl­ler tig­ge­ri. En del väl­jer att ge och and­ra väl­jer att in­te gö­ra det. Att för­bju­da fat­ti­ga män­ni­skor från att be om en slant vo­re ba­ra dumt.

Hon me­nar ock­så att det skul­le in­ne­bä­ra på­fal­lan­de myc­ket ar­be­te för en re­dan hårt be­las­tad po­lis.

– Tung gäng­kri­mi­na­li­tet och de skjut­ning­ar vi sett i Stock­holm på se­na­re tid är be­tyd­ligt vik­ti­ga­re att läg­ga kraft på.

Även om Wann­gård kon­se­kvent har va­rit ne­ga­tiv till ett för­bud har and­ra åsik­ter hörts in­om det so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­et. Bå­de ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi och re­ge­ring­ens för­re tig­ge­ri­ut­re­da­re Mar­tin Val­frids­son har ut­ta­lat sig po­si­tivt om ett för­bud.

Är ni ett splitt­rat par­ti i den här frå­gan?

– Nej, tvärtom. Vi ska stå upp för en hu­man po­li­tik och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Det är ett få­tal som för­sökt fö­ra fram en annan åsikt, men det är in­te ak­tu­ellt att in­fö­ra ett så­dant för­bud i Stock­holm.

N É D L Ä K S A I R A H C A S : O T O F

FRÅ­GA. ”Var­för skul­le in­te den som vill ge peng­ar få gö­ra det?”, und­rar fi­nans­bor­gar­rå­det.

Karin Wann­gård (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.