SL skul­le rag­ga ny kvinn­lig per­so­nal med skru­vad film

I en gam­mal re­klam­film från 90-ta­let an­vän­der SL minst sagt okon­ven­tio­nel­la me­to­der för att loc­ka kvinn­li­ga ar­be­ta­re.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur 073-6006909 sop­hie.stig­fur@di­rekt­press.se

Är det ett skämt? Det är frå­gan många ställt sig om film­snut­ten på Youtu­be som på­står sig vara en re­klam­film sig­ne­rad SL 1990.

Fil­men är en fem mi­nu­ters syn­kron dans med hig­h­kicks och jazz­hands, snur­ran­de log­gor i ne­on och en märk­ligt pla­ce­rad tvätt­brä­de­mage.

Och nej, kä­ra lä­sa­re. Vi kan be­rät­ta att det in­te är nå­got skämt.

De ex­ak­ta om­stän­dig­he­ter­na kring film­pro­duk­tio­nen är dock hölj­da i dun­kel. Det en­da som sä­ker­ställts är att den an­vänts på en ”Kvin­nor kan”-mäs­sa 1990, för att loc­ka kvinn­li­ga an­ställ­da.

På tra­fik­för­valt­ning­en kän­ner man väl till fil­men, som ”gått varm på kon­to­ret” en­ligt press­kom­mu­ni­ka­tör Jesper Pet­ters­son. Men in­te hel­ler här har man lyc­kats hit­ta nå­gon mer in­for­ma­tion, som om den fak­tiskt lyc­ka­des loc­ka fler kvin­nor till SL när det be­gav sig.

– Men visst är den rent ut sagt be­dröv­lig. Dess­utom är lå­ten ett to­talt pla­gi­at av Y.M.C.A. Men som tids­do­ku­ment tyc­ker jag än­då den be­sit­ter en hel del humor, in­te minst ser man vil­ka storm­steg tek­ni­ken ta­git på 30 år, sä­ger Jesper Pet­ters­son.

Även köns­rol­ler­na känns en smu­la för­le­ga­de?

– Ja, det syns på al­la vis att den har någ­ra de­cen­ni­er på nac­ken.

Hål­ler den som PR-film i dag?

– Ha­ha, det är möj­ligt att den skul­le gö­ra succé i all sin na­i­vi­tet, som ett iro­niskt in­lägg.

LOCKBETET. Un­der en mil­li­se­kund syns en väl­rip­pad mans­mage svi­scha för­bi mel­lan tun­nel­ba­ne­vag­nar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.