Små­ru­tigt mo­de­hus tar nu far­väl

Vi i Vasastan - - Stockholm -

Bygg­ka­o­set på Hamn­ga­tan fort­sät­ter. Nu bör­jar riv­ning­en av fas­tig­he­ten mitte­mot Gal­le­ri­an där en gång det nu­me­ra bort­glöm­da Mo­de­hu­set Pe­pi­ta hu­se­ra­de. Gu­lins Mo­de­hus Pe­pi­ta var en Gö­te­borgsk dam­ked­ja som vil­le vara bå­de clas­sy, chic och te­e­nie. Vid lämp­li­ga kom­mer­si­el­la till­fäl­len val­de bu­ti­ker­na där­för en Miss Pe­pi­ta bland sta­dens mer bor­ger­li­ga da­mer runt tju­go. Året 1966 eta­ble­ra­des mo­de­hu­set i ny­byg­get på Hamn­ga­tan i Stock­holm. Nå­gon miss Pe­pi­ta hann stock­hol­mar­na nog aldrig se ef­tersom pop­kul­tu­ren sam­ti­digt slog ige­nom och mål­grup­pen slu­ta­de att vara bå­de bor­ger­lig och dam. Mo­der­skep­pet Gu­lins tog över lo­ka­ler­na, se­der­me­ra flyt­ta­de sport­ked­jan Sta­di­um in. Un­der den op­ti­mis­tis­ka ef­ter­krigs­ti­den stod pe­pi­ta­ru­ti­ga ac­ces­so­a­rer för fart, fläkt och där­med ock­så ung­dom­lig­het. Det var nog där­för Gu­lins ha­de valt Pe­pi­ta för sin yng­re bu­tiksats­ning. Ral­ly­fö­ra­re var ett in­neyr­ke, kanske här­rör­de has­tig­hetskopp­ling­en från Mon­te Car­lo­ral­lyts start­flag­gor och då­ti­dens ru­ti­ga bil­hjäl­mar. An­nars an­ses mönst­rets namn in­spi- ra­tö­rer vara bå­de den spans­ka ba­lett­dan­sö­sen Pe­pi­ta de Oli­va (1830-1874), och de ät­li­ga pumpakär­nor som gast­ro­no­min kal­lar för pe­pi­ta. Hur ty­get kommer in i bil­den är lite grum­ligt. Kanske satt tant Oliv i sin loge, spot­ta­de svar­ta pumpakär­nor som sol­ka­de ner vi­ta dräk­ten och tyck­te prick­mönst­ret blev snyggt. Vem vet. Själv be­sök­te jag aldrig Mo­de­hu­set Pe­pi­ta, men vi ga­tans ung­ar som häng­de på stan runt 1970 tog gär­na gen­vä­gen från T-Cen­tan till Kungs­an via ci­tys un­der­jor­dis­ka kul­ver­tar som löp­te un­der hu­set. Man smet in ge­nom en oan­sen­lig dörr i fem­te hög­hu­sets fo­a­jé och kom upp i Par­ka­den på Re­ge­rings­ga­tan. Trans­port­sträc­kan var in­te helt risk­fri, pro­sti­tu­tion och lang­ning fö­re­kom i en­vi­rong­er­na där det ibland stöt­tes ihop med ag­gres­si­va sprut­nar­ko­ma­ner, vre­si­ga ute­so­va­re och ef­ter­lyst folk med så kal­lad po­lis­no­ja. Far­ligt, visst, men vi ung­ar var li­ka stre­ets­mar­ta som bu­sar­na. Nya bygg­na­den på Hamn­ga­tan blir nå­gon vå­ning hög­re än det gam­la små­ru­ti­ga mo­de­hu­set, men lär in­te på­ver­ka sta­dens skyli­ne ef­tersom kvar­te­ret nu­me­ra hu­kar un­der Gal­le­ri­ans nya på­bygg- nad. Med hög­re hus på bäg­ge si­dor åter­får där­e­mot Hamn­ga­tan nå­got av den in­ti­ma­re stads­käns­la som för­svann vid för­ra riv­ning­en 1960 då ga­tan bred­da­des. Al­la nya stads­pla­ner be­hö­ver in­te vara då­li­ga, ibland blir det bra. Vil­ken sorts mörk­sens gär­ning­ar som kommer att be­dri­vas i den nya bygg­na­dens käl­la­re åter­står att se. Ci­tys långa un­der­jor­dis­ka kul­vert­sy­stem finns kvar och lär även hit­ta dit. Igen.

KEROLD KLANG

RIV­NING. Gu­lins Mo­de­hus Pe­pi­ta sett från Malmskill­nads­ga­tan 2015 och skym­tan­de i fon­den av Gal­le­ri­ans fö­re­gång­a­re Nor­ra Smed­je­ga­tan 1968.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.