Ho­tell­klas­si­ker vill bli nytt nö­je­spa­lats

Vi i Vasastan - - Stockholm - Michael Toll

Strand Ho­tel bygg­des 1912 i sam­band med de Olym­pis­ka spe­len. Snabbt blev ho­tel­let ett in­ne­stäl­le där ar­tis­ter, po­li­ti­ker och kän­di­se­li­ten fes­ta­de. In­te minst med po­pu­lä­ra natt­klub­ben ”Alex­an­d­ras”.

Nu har stäl­let ge­nom­gått en om­fat­tan­de re­no­ve­ring och mål­sätt­ning­en är att åter­i­gen bli nö­jes­a­dres­sen num­mer ett i Stock­holm.

– Vi är en tid­lös klas­si­ker och har en otro­lig histo­ria som vi vär­nar om. Det här har va­rit en av Stock­holms främs­ta nö­jes­a­dres­ser i över hund­ra år och nu har vi re­no­ve­rat och ska­pat en ny mil­jö sam­ti­digt som Strand har fått till­ba­ka sin gla­mour och glans, sä­ger Eva Kal­ling­Hans­son, vd på Ra­dis­son Blu Strand Ho­tel.

Med hjälp av Win­gård­hs arkitekter har för­änd­ring­ar skett i lo­ka­ler­na.

Den gam­la en­trén vid hör­net mot Stall­ga­tan har öpp­nats upp. Här kommer man di­rekt in i nya ”Ba­by bar”. Här ska DJ och drin­kar fixa af­ter work-käns­la tors­da­gar och fre­da­gar.

– Det ska bli en stö­kig och här­lig stäm­ning. Vi vill ska­pa lite sam­ma käns­la som när klub­ben Alex­an­d­ras var här, sä­ger re­stau­rang­che­fen Gas­par Roa.

Även re­stau­rang­en har to­tal­re­no­ve­rats och är nu ett Bras­se­ri som går un­der nam­net ”The Strand” och er­bju­der klas­sis­ka rät­ter som ragg­munk, kött­bul­lar och book­ma­ker to­ast.

Ho­tel­let har även en egen kryd­d­od­ling, högst upp på ta­ket.

– Vå­ra bar­ten­ders och koc­kar bör­jar var­je pass med att gå upp på ta­ket och klip­pa ör­ter som de ska an­vän­da, sä­ger Gas­par Roa.

Strand Ho­tel på Bla­si­e­hol­men ny­sat­sar med bras­se­ri, bar och upp­frä­scha­de lo­ka­ler.

Vad: Nya bras­se­ri­et The Strand, nya ba­ren ”Ba­by Bar” och lo­ka­ler som ge­nom­gått en om­fat­tan­de re­no­ve­ring. Var: Ny­bro­ka­jen När: Har nypre­miär nu i vec­kan. Förs­ta aw-fes­ten i Ba­by Bar är på tors­dag 7 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.