Vad är din re­la­tion till sten­ål­ders­sex­an­det?

Vi i Vasastan - - Stockholms Helg -

Iso­bel Had­ley-Kamptz, för­fat­ta­re och opi­ni­ons­bil­da­re: – Jag var 12 år och hit­ta­de typ porr i sin far­mors bok­hyl­la! Her­re­gud som jag läs­te, rod­na­de, och fan­ti­se­ra­de. Det var helt fan­tas­tiskt. Dock var det upp­föl­ja­ren ”Häs­tar­nas dal” som gjor­de det för mig, där hon bland an­nat täm­jer ett le­jon. När jag läs­te om den för någ­ra år se­dan blev jag dock för­vå­nad över hur lite snusk det än­då var. Man fick lä­sa i 371 si­dor om typ korg­väv­ning och sten­slip­ning in­nan de fick till det! Ef­ter det lig­ger de dock oav­bru­tet he­la res­ten av boken. Mitt min­ne från pre-teen-åren mås­te helt en­kelt ha för­trängt det oänd­ligt långa trå­ki­ga in­trot.

Jes­si­ka Ge­din, pro­gram­le­da­re för SVT:s ”Ba­bel”: – Jag har ty­värr in­te läst dem. Jag bör­ja­de mitt vux­en­bok­släsan­de ti­digt, så jag fick min hung­er ef­ter sex­sce­ner mät­tad på an­nat håll. Så här i ef­ter­skott kän­ner jag att jag mis­sat nåt, en vik­tig ge­ne­ra­tions­re­fe­rens. Men så var jag en tönt ock­så.

Jo­han Hil­ton, DN Kul­tur: – In­te mer än att Ay­las man Jon­da­lar lär ha va­rit ex­cep­tio­nellt väl­ut­rus­tad. Lite fö­re min tid, är jag rädd!

Ika Jo­han­nes­son, kul­tur­jour­na­list: – Und­rar om nå­gon annan bok har gi­vit li­ka många unga 70-ta­list­flic­kor sin förs­ta or­gasm? Skul­le kanske vara Sid­ney Shel­dons samlade ut­giv­ning. Ona­ni var i al­la fall det en­da jag och mi­na kom­pi­sar an­vän­de den till. Jag kan knappt re­do­gö­ra för vad den hand­lar om fak­tiskt, mer än de he­ta stun­der­na i grot­tan.

Ju­lia Skott, för­fat­ta­re och jour­na­list: – Jag ha­de sex­par­ti­er som jag läs­te fler gång­er, men jag tyck­te ock­så att det var in­tres­sant att lä­ra mig om allt som gick att upp­fin­na och upp­täc­ka. I ef­ter­hand kan jag tyc­ka att det kanske in­te be­hö­ver vara en en­da blon­din som ska upp­fin­na och upp­täc­ka prick allt, men det må vara hänt. Sen gav jag upp ef­ter typ bok fy­ra.

Jen­ny Hög­ström, för­fat­ta­re och lit­te­ra­turkri­ti­ker: – Jag var för­bju­den att lä­sa dem, där­för gjor­de jag just det. Och fick rik­ligt sten­ål­ders­sex kom­bi­ne­rat med lite mug­gi­ga ra­sis­tis­ka kli­ché­er: ap­män­ni­skor­na knul­lar dog­gy sty­le och de blon­da i mis­sio­nä­ren, typ. Bib­li­o­tek­sex­em­pla­ren öpp­nar sig av sig själ­va vid sex­sce­ner­na. Ha­de en vän som påstod att han läs­te dem pga ”in­tres­se­rad av histo­ria”. Han lju­ger. Men det är ju en bra och bi­sarr set­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.