Noll­taxa är en bra idé för al­la

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Del­tidscy­klist

Re­ge­ring­ens be­sked om att al­la gym­na­sie- och hög­sta­di­e­e­le­ver kan få fria kol­lek­tiv­tra­fik­re­sor på som­mar­lo­vet är väl­kom­met. Ti­di­ga­re har det mest fun­nits lo­ka­la be­slut om noll­taxa för pen­sio­nä­rer el­ler för al­la (som i Avesta). Det vik­ti­gas­te ar­gu­men­tet är att noll­taxa ger fri­het oav­sett eko­no­mi, och det kan man del­vis upp­nå med noll­taxa för till ex­em­pel ele­ver el­ler pen­sio­nä­rer. Men al­la som har det kna­pert pas­sar in­te i de ka­te­go­ri­er­na. Med noll­taxa så får al­la till­gång - och vi de­lar på kost­na­den till­sam­mans. Sam­ti­digt tas trös­keln bort för bi­lis­ter som vill väl­ja bus­sen. Be­slu­tet om som­mar­lovs­re­sor är en trev­lig håll­plats på vägen mot en av­gifts­fri fram­tid.

FOTO: JANNIE FLODMAN

NOLL­TAXA? In­sän­dar­skri­ben­ten vill att det ska vara av­gifts­fritt i spär­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.