Nä­men – pend­lar­na äls­kar nya Oden­plan

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Två må­na­der ef­ter att Ci­ty­ba­nan öpp­nat bör­jar det bli en van­lig syn med långa kö­er till bus­sen och be­tyd­ligt mer folk på tor­get. Vi träf­fa­de någ­ra pend­la­re för att hö­ra hur de ser på nya Oden­plan.

En­ligt SL:s ti­di­ga­re pro­gnos rör sig cir­ka 15 000 fler över tor­get på Oden­plan i dag jäm­fört med fö­re Ci­ty­ba­nan öpp­na­de. Un­der hös­ten kom­mer man att gö­ra mät­ning­ar men det finns ing­en be­stämd tids­plan.

Nå­got som märks ut­an att man räk­nar pend­la­re är att det som ti­di­ga­re kal­lats ”sten­plat­teö­ken” har fyllts av ett folk­myl­ler. Kö­er­na till bus­sar­na är läng­re och i mor- gon­rus­ning­en kan det bli väl­digt trångt. Men de pend­la­re som Vi i Va­sas­tan pra­tar med är nöj­da.

– På morg­nar­na är det väl­digt myc­ket mer folk. Ne­re på pen­del­tågs­sta­tio­nen är det re­la­tivt lugnt men up­pe på tor­get kan det va­ra smoc­kat. Jag var li­te choc­kad förs­ta gång­en när jag kom upp. Men jag har kom­mit med buss två som jag tar till job­bet och tyc­ker att det fun­kar bra. Jag har kor­ta­re res­tid nu, sä­ger Jes­si­ca Re­mes.

”Ett stort lyft”

Va­sastads­bon Mim­mi Berglund pend­lar mel­lan Oden­plan och He­le­nelund och är av sam­ma upp­fatt­ning.

– Visst är det väl­digt många fler som rör sig över Oden­plan, men det är ing­et ka­os. Det känns bra or­ga­ni­se­rat och fly­ter på bra, sä­ger hon.

Per Gag­ne­vall pend­lar ock­så via Oden­plan och tyc­ker att Ci­ty­ba­nan är ett stort lyft.

– Se­dan de öpp­na­de tun­neln har tra­fi­ken flu­tit på enormt myc­ket bätt­re. För­ut tyc­ker jag att det var för­se­ning­ar, på mel­lan en mi­nut och en tre­kvart, varan­nan gång man åk­te, sä­ger han.

Slip­per tun­nel­ba­nan

Yt­ter­li­ga­re två nöj­da re­se­nä­rer är Ju­lia Nils­son och Eve­li­na Olsson.

– Vi bor i Ro­ser­berg och går i Franska sko­lan så det är myc­ket skö­na­re nu när man kan gå av vid Oden­plan och gå. Ti­di­ga­re gick vi av vid Karl­berg och tog tun­nel­ba­nan från S:t Eriks­plan. Det är myc­ket folk här men det är ju in­te alls li­ka job­bigt som Cen­tra­len, sä­ger de.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

ETT KONTROLLERAT KA­OS. Se­dan Ci­ty­ba­nan öpp­na­de pas­se­rar ung­e­fär 15 000 fler män­ni­skor Oden­plan var­h­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.