PPET EL­LER IN­TE?

Sa stal­ler sig Stock­holms sko­lor tillatt la­ta na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner kom­ma pa be­sok.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Jo­hann Ber­nö­vall Sop­hie Stig­fur

För att få fler sko­lor att vå­ga bju­da in po­li­tis­ka par­ti­er in­för va­let 2018, har re­ge­ring­en lagt fram ett nytt lag­för­slag som ger rek­to­rer­na eget man­dat att be­slu­ta om vil­ka par­ti­er som får kom­ma till sko­lan – så länge rek­torn kan ge en mo­ti­ve­ring. Den nya re­geln ska gäl­la från ja­nu­a­ri 2018 och kom­mer där­med att fin­nas på plats un­der valå­ret.

För­hopp­ning­en är att fler ele­ver ska nås av po­li­tisk in­for­ma­tion då rek­to­rer­na slip­per va­ra räd­da för att ”gö­ra fel”.

Men många rek­to­rer är fort­fa­ran­de osäk­ra på hur man ska han­te­ra de po­li­tis­ka par­ti­er­na.

Vi har frå­gat rek­to­rer­na på tret­ton av Stock­holms störs­ta gym­na­sie­sko­lor om och i så fall vil­ka par­ti­er som kom­mer att bju­das in för att pre­sen­te­ra sin po­li­tik.

Va­ri­e­ran­de svar

Vis­sa är in­ställ­da på ett en­bart bju­da in par­ti­er som finns re­pre­sen­te­ra­de i riks­da­gen, vil­ket till ex­em­pel be­ty­der att Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv, som sit­ter i kom­mun­full­mäk­ti­ge och är po­pu­lä­ra bland yng­re väl­ja­re, får nob­ben – me­dan Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är väl­kom­na.

Elit­sko­lan Cam­pus Ma­nil­la på Ös­ter­malm och Nor- ra Re­al i Va­sas­tan är varand­ras mot­sat­ser.

Ma­nil­las rek­tor Mai­ja Möl­ler Gri­ma­ko­va sä­ger kon­se­kvent tvär­nej till al­la po­li­tis­ka par­ti­er på sko­lans mark ef­tersom ”sko­lan in­te ska va­ra en po­li­tisk are­na”.

På Nor­ra Re­als gym­na­si­um får i stäl­let al­la par­ti­er som hör av sig möj­lig­het att del­ta vid sko­lans bok­bord en gång per ter­min. I fjol ha­de ex­em­pel­vis Pi­rat­par­ti­ets ung­doms­för­bund bok­bord. Och skul­le na­zis­tis­ka Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sen hö­ra av sig, skul­le in­te hel­ler de nob­bas per au­to­ma­tik.

– Vå­ra ele­ver har myc­ket god för­må­ga till de­batt, dis­kus­sion och kritisk gransk­ning och de som del­tar från par­ti­er­na bru­kar få stå till svars för sin po­li­tik, oav­sett färg. Själv­klart kan vi som sko­la re­a­ge­ra om ele­ver skul­le krän­kas el­ler ho­tas vid på­gåen­de bok­bord, och där­med av­vi­sa gäs­ter­na, sä­ger Fred­rik Skog, rek­tor på Nor­ra Re­al.

”Rim­ligt ar­bets­sätt”

Ele­ver­na själ­va sä­ger sig in­te känna till sko­lans po­li­cy kring po­li­tis­ka par­ti­er men elev­kå­rens ord­fö­ran­de Noa Sa­me­ni­us tyc­ker att det låter som ett rim­ligt ar­bets­sätt.

– Per­son­li­gen tyc­ker jag att ett bok­bord per ter­min låter som en bra gräns, sä­ger han.

Mar­tin Rutqvist,17, tror att en öp­pet na­zis­tisk or­ga­ni­sa­tion skul­le få det svårt att spri­da sitt bud­skap på sko­lan.

– När Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na va­rit här så har de störts av ele­ver som in­te vill ha dem här. Det skul­le ga­ran­te­rat ske sam­ma sak om na­zis­ter kom hit. Hasti Ta­ri, 18, fyl­ler i: – Ett för­bud känns kons­tigt ef­tersom vi har ytt­ran­de­fri­het, sam­ti­digt som det är fel om per­so­ner som krän­ker ele­ver på sko­lan med si­na åsik­ter ska få va­ra här. Det är sna­ra­re en frå­ga om huruvi­da na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner ska va­ra tillåt­na i sam­häl­let över­hu­vud­ta­get.

Vis­sa sä­ger kon­se­kvent nej till al­la me­dan and­ra i prin­cip skul­le tillå­ta Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sen. Det är stor skill­nad i hur rek­to­rer­na ser på par­ti­er i sko­lan. Även ele­ver­nas åsik­ter går isär. Det är sna­ra­re en frå­ga om huruvi­da na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner ska va­ra tillåt­na i sam­häl­let över­hu­vud­ta­get.

Noa Sa­me­ni­us, Hasti Ta­ri, Ava­lon Sme­de­re­vac och Mar­tin Rutqvist går på Nor­ra Re­al, som har en väl­kom­nan­de in­ställ­ning: ”Ett för­bud känns kons­tigt ef­tersom vi har ytt­ran­de­fri­het”, sä­ger HastiTa­ri.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

KAN TA DE­BAT­TEN. Noa Sa­me­ni­us, al­la par­ti­er ska få del­ta vid sko­lans

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.