för lång­pend­lar­na

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker

Den senaste må­na­den har tio kon­sta­te­ra­de skjut­ning­ar in­träf­fat Stockholm – varav fle­ra med död­lig ut­gång. Nu gör polisen en of­fen­siv mot gäng­en för att stop­pa vål­det.

Hit­tills i år har 96 kon­sta­te­ra­de skjut­ning­ar in­träf­fat i Stockholm. Tio av des­sa har ägt rum ba­ra un­der den senaste må­na­den och fle­ra har haft död­lig ut­gång. Nu ska polisen ge­nom­fö­ra en stor sats­ning för att mins­ka skjut­ning­ar­na.

Ett av verk­ty­gen är ökat fo­kus på be­slag av va­pen, spräng­me­del, peng­ar och bi­lar.

– An­ta­let gäng­re­la­te­ra­de skjut­ning­ar har ökat i re­gi­o­nen de senaste åren. Den senaste ti­den har ock­så an­ta­let döds­fall re­la­te­ra­de till skjut­ning­ar­na ökat. Det är en all­var­lig ut­veck­ling, sä­ger Jan Evens­son, som le­der det rik­ta­de ar­be­tet.

In­sat­ser mot gäng

In­sat­sen kom­mer att rik­tas mot den kri­mi­nel­la gäng­mil­jön i Stockholm och må­let är att stö­ra de­ras verk­sam­he­ter så myc­ket som möj­ligt. Bland an­nat kom­mer fo­kus att läg­gas på be­slag av va­pen, spräng­me­del, peng­ar och bi­lar.

Det kom­mer även ges stöd för av­hop­pa­re som vill läm­na en kri­mi­nell ba­na. Till sin hjälp kom­mer polisen bland an­nat ta in för­stärk­ning från and­ra de­lar av lan­det.

– Vi har en sam­lad och bra bild av pro­ble­ma­ti­ken i re­gi­o­nen. Det finns dock ut­ma­ning­ar då vi har haft en pe­ri­od av tung be­last­ning som ut­ma­nar den po­li­siä­ra re­sur­sen, sä­ger Jan Evens­son.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

DÖD­LIG UT­GÅNG. Fle­ra av senaste må­na­dens skjut­ning­ar har haft död­lig ut­gång. Nu ska polisen stö­ra den kri­mi­nel­la gäng­mil­jön så myc­ket det ba­ra går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.