Kom­mer vi snart ta­la om po­li­tiskt fär­ga­de sko­lor?

Vi i Vasastan - - Vasastan -

In­ne­hål­let i en klas­sisk ny­hets­tid­ning ska in­te va­ra po­li­tiskt fär­gat i själ­va ny­hets­ar­tik­lar­na. Där­e­mot finns ut­rym­me för po­li­tis­ka stånd­punk­ter på le­dar­si­dor­na. I skolsam­man­hang är det big no no med po­li­tisk färg. Men kanske är det på väg att änd­ras. När S v er i g de­mo­kra­ter­na vil­le kom­ma in­på Glo­ba­la gym­na­si­et in­för va­let 2014 så bil­da­de ele­ver en mänsk­lig mur för att stop­pa re­pre­sen­tan­ter­na från att kom­ma in. ”På vår sko­la är det typ ing­en som ens rös­tar blått och vi har en stark marx­is­tisk för­e­ning”, sä­ger en av ele­ver­na på sko­lan och för­kla­rar att det skul­le kun­na bli ak­tu­ellt med nya bloc­ka­der. Skä­let bakom vårt be­sök på Glo­ba­la och fle­ra and­ra sko­lor i vec­kan är att nya rikt­lin­jer ger rek­to­rer­na makt att själ­va av­gö­ra vil­ka par­ti­er och or­ga­ni­sa­tio­ner ska släp­pas in.

När vis­sa rek­to­rer kom­mer att sä­ga nej till al­la, kom­mer and­ra att tillå­ta desto fler. Även ex­trem­par­ti­er. Åt­minsto­ne i te­o­rin.

På Stock­holms ho­tell- och re­stau­rang­sko­la vid Glo­ben finns ”inga re­strik­tio­ner”, en­ligt rek­torn. Lä­rar­na och ele­ver­na får be­stäm­ma. Om na­zis­tis­ka NMR skul­le hö­ra av sig skul­le de in­te bli au­to­ma­tiskt nob­ba­de. En rim­lig håll­ning en­ligt en sista­år­se­lev: ”Jag tyc­ker il­la om dem, men folk mås­te få hö­ra vad de står för, och få chans att frå­ga ut dem”.

Är det här star­ten på en ut­veck­ling där sko­lor be­skrivs som ”väns­ter” el­ler ”hö­ger” ut­i­från rek­torns håll­ning till par­ti­er? Kom­mer ung­do­mar att väl­ja sko­la ef­ter vil­ken ”po­li­tis­ka färg” de fles­ta ele­ver har?

Kanske är det re­dan så?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.