”Al­la par­ti­er bor­de va­ra väl­kom­na”

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Ele­ver på Stock­holms ho­tell- och re­stau­rang­sko­la vid Glo­ben tyc­ker in­te att ex­tre­ma par­ti­er som Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen ska por­tas från sko­lan.

– Jag tyc­ker il­la om dem, men folk mås­te få hö­ra vad de står för, och få chans att frå­ga ut dem, sä­ger sista års-ele­ven Ke­vin Nilsson.

Han och klass­kom­pi­sen Eli­as Jo­hans­son de­lar rek­tor An­na Hoffs­tens åsikt att inga par­ti­er au­to­ma­tiskt ska por­tas från sko­lan. Även om de sä­ger att de kan för­stå att vis­sa skul­le ta il­la upp av Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sens när­va­ro. De sä­ger ock­så att det är vik­tigt att ele­ver­na får va­ra med och be­stäm­ma vil­ka par­ti­er som bjuds in. – Det kan bli en­si­digt om ba­ra lä­rar­na, som kanske re­dan vet hur de ska rös­ta, får av­gö­ra, sä­ger Eli­as Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.