Trio sat­sar på SU­PER-lo­kal kvar­terskrog i Va­sas­tan

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Ägar­na till nya re­stau­rang­en vid Teg­nérlun­den vill bli en del av kvar­te­ret: ”Grannarna ska kun­na kom­ma ner och lå­na soc­ker om de vill.”

– Vi kom­mer att ha väl­digt låg trös­kel, grannarna ska kun­na kom­ma ner och lå­na soc­ker om de vill. Vi kom­mer att ha en hög gast­ro­no­misk ni­vå men det blir in­te ”fi­ne di­ning”, sä­ger Andre­as Hö­istad.

– Vi vill bli en del av kvar­te­ret och kom­mer att ju­ste­ra oss ef­ter vad gäs­ter­na vill ha. Vi har var­ken in­spi­re­rats av New York el­ler Lon­don ut­an har läst på om kvar­te­rets histo­ria, sä­ger Nick Sit­bon.

Sä­songs­ba­se­ra­de sma­ker

Det kom­mer att fin­nas plats för 30 per­so­ner i bar­de­len och 60 i mat­sa­len. Ma­ten kom­mer att va­ra sä­songs­ba­se­rad och nynor­diskt in­spi­re­rad, en­ligt köks­mäs­ta­re Pa­trik Svens­son.

– Vi kom­mer job­ba med att för­länga sä­song­er­na ge­nom att till ex­em­pel fer­men­te­ra och pick­la grön­sa­ker. På vå­ren kom­mer det att va­ra myc­ket lamm och på vin­tern myc­ket vilt­kött. Menyn kom­mer att för­änd­ras of­ta, sä­ger Pa­trik Svens­son.

Tri­on pla­ne­rar ock­så ett helt an­nat typ av stäl­le på Teg­nér­ga­tan.

– Vi är i ett ti­digt pla­ne­rings­ske­de men den kom­mer att va­ra helt skild från re­stau­rang­en och mer nö­jes­be­to­nad. Om Na­bo är en öp­pen kvar­terskrog blir det and­ra stäl­let en kon­cep­tu­ell bar, sä­ger Andre­as Hö­istad.

FO­TO: MIM­MI EP­STE­IN

ÖPP­NAR NYTT STÄL­LE. Nick Sit­bon, Pa­trik Svens­son och Andre­as Hö­istad fram­för nya stäl­let Na­bo som öpp­nar i bör­jan av wno­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.