Nya kvar­ter ska loc­ka ”folk mitt i kar­riä­ren”

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Nu finns nya skis­ser på det nya kvar­ter som pla­ne­ras i Ha­gas­ta­den. Bostads­bo­la­get vill gär­na loc­ka folk mitt i kar­riä­ren.

Vei­dekke vill byg­ga ett kvar­ter med två huskrop­par och fy­ra torn i tolv vå­ning­ar mot Nor­ra Sta­tions­ga­tan och fjor­ton mot nya Ha­gaes­pla­na­den. Två läg­re hus, cir­ka sex vå­ning­ar, som sit­ter ihop med tor­nen pla­ne­ras mot Häl­sing­e­ga­tan och nya Li­se Meit­ners ga­ta.

Om bygg­lo­vet går ige­nom blir det 241 bo­stads­rät­ter och fem pub­li­ka lo­ka­ler/bu­ti­ker i bot­ten­vå­ning­ar­na. In­flytt­ning pla­ne­ras till som­ma­ren 2020.

– Tre fa­sa­der vet­ter mot park­mil­jö. Det är rä t t många stör­re lä­gen­he­ter, över hälf­ten är fy­ror el­ler stör­re. Vi vill gär­na at­tra­he­ra folk i mit­ten av si­na kar­riä­rer, som kanske har el­ler pla­ne­rar att skaf­fa barn. Vi hål­ler på att för­sö­ka få till le­ve­rans­ut­rym­men i trapp­hu­sen där man ska kun­na häm­ta sin mat­kas­se el­ler post­pa­ket, sä­ger Mag- nus Öh­man på Vei­dekke och fort­sät­ter:

– Hi­sto­riskt har det ju va­rit myc­ket spe­ku­la­tions­köp men Vei­dekke vill gär­na loc­ka män­ni­skor som vill bo i lä­gen­he­ter­na ge­nom att sö­ka iden­ti­fi­e­ra rätt mål­grupp. En så­dan grej är att vi väljer att pla­ce­ra en to­a­lett i di­rekt an­slut­ning till hu­vudsov­rum­met i stäl­let för en gäst­to­a­lett. Tan­ken är att sov­rum­met ska kän­nas som en slags oas i var­dags­bru­set.

NY­BYG­GE. Vei­dekkes pla­ne­ra­de hus, med vy mot Ha­gaes­pla­na­den (ovan) och mot Nor­ra Sta­tions­ga­tan (th).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.