Kri­ti­se­ra­de mäk­lar­skyl­tar slo­pas

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll FREDAD ZON?

De senaste åren har stan in­va­de­rats av skyl­tar med an­sik­ten på gla­da mäkla­re, ned­tryck­ta i gräs­mat­tor el­ler upp­sat­ta på stol­par. In­te säl­lan har skyltarna glömts kvar ef­ter vis­ning­en, vil­ket ska­pat stor ir­ri­ta­tion bland gran­nar och bo­en­de.

Nu väljer fle­ra sto­ra mäk­larak­tö­rer i Stockholm att slu­ta sät­ta upp skyl­tar in­nan vis­ning­ar.

– Det är ett all­mänt upp­rop in­om fö­re­ta­get. Det känns som en vet­tig idé. Skyltarna känns li­te för­le­ga­de. Ti­di­ga­re var de vik­ti­ga för att kun­der­na skul­le hit­ta till vis­ning­en, nu an­vän­der vå­ra kun­der of­tast kart­funk­tio­nen i sin te­le­fon för att hit­ta till adres­sen, sä­ger Su­zan­ne Frejvall på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling i Ham­mar­by­höj­den.

Det hand­lar ock­så om att vär­na om mil­jön och mins­ka ned­skräp­ning­en, me­nar hon.

I vec­kan be­stäm­de hon sig för att helt slu­ta med att sät­ta upp skyl­tar. Och hon upp­ma­nar nu bå­de kol­le­gor och ri­va­ler att gö­ra det­sam­ma.

– Det här är ett all­mänt upp­rop in­om Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling. Det är dags att slu­ta med skyltarna nu, det lig­ger of­ta ba­ra och skrä­par, sä­ger Su­zan­ne Frejvall.

Idén att slu­ta med skyl­tar föd­des i Sol­na och Sund­by­berg, där mäkla­re från No­tar, Fas­tig­hets­by­rån och Svens­ka Mäklar­hu­set gick sam­man och slu­ta­de pla­ce­ra ut skyl­tar.

– Un­ge­fär hälf­ten av vå­ra kon­tor har slu­tat. Jag skul­le gis­sa att al­la No­tar-kon­tor i Stockholm slu­tar med skyl­tar in­om ett par må­na­der, sä­ger Fred­rik Rund­gren, vice vd på No­tar.

Vål­la­de mest pro­blem

En­ligt honom har skyltarna den senaste ti­den sna­ra­re vål­lat pro­blem än ska­pat re­klam åt fö­re­ta­get.

– De har satts upp för många, för länge och vis­sa mäkla­re sat­te upp skyl­tar fram­för varand­ra. Det blev näs­tan löj­ligt, sä­ger Fred­rik Rund­gren.

Mäklar­fir­man Bjur­fors är med­vet­na om skyl­tir­ri­ta­tio­nen, men tän­ker in­te slu­ta.

– För oss hand­lar det två, tre skyl­tar som sätts upp in­för lä­gen­hets­vis­ning­en. Som mest sit­ter skyltarna ett par tim­mar. Vi är räd­da om vårt va­ru­mär­ke, det är in­te bra för oss om det lig­ger skyl­tar med vårt namn kvar och skrä­par, men vi kom­mer in­te slu­ta med skyl­tar helt, sä­ger Fred­rik Kull­man, vd på Bjur­fors i Stockholm.

”Vik­tig ex­po­ne­ring”

Sam­ma lin­je har Erik Ols­son fas­tig­hets­för­med­ling.

– Vår nu­va­ran­de skylt­ning är bra för de som säl­jer med oss. Skylt­ning­en är en vik­tig del av vår to­ta­la ex­po­ne­ring av bo­sta­den som kom­plet­te­rar an­nan mark­nads­fö­ring, sä­ger Erik Ols­son, vd på Erik Ols­son fas­tig­hets­för­med­ling.

Det här gil­lar in­te El­li­ot, som bor i in­ners­tan och länge har stört sig på dri­vor­na av mäk­lar­skyl­tar.

– Det här är en form av ned­skräp­ning av vår stad som in­te är okej. Nu ham­nar jag väl i ka­te­go­rin sur gub­be, men det stör mig att mäkla­re tar sig den här rät­ten och för­kla­rar sitt skylt­nings­be­te­en­de med att det är ”nå­got som al­la mäkla­re gör”. Det är in­te ett håll­bart ar­gu­ment, sä­ger El­li­ot.

Mäklar­fir­mor i Stockholm gör ge­men­sam sak och slu­tar sät­ta upp skyl­tar in­för vis­ning­ar.

– De har satts upp för många, för länge, och vis­sa mäkla­re sat­te upp skyl­tar fram­för varand­ra. Det blev näs­tan löj­ligt, sä­ger en mäkla­re.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

Mäk­lar­nas skylt­krig kan va­ra slut. Fle­ra sto­ra mäklar­fir­mor väljer nu att slu­ta med si­na re­klam­skyl­tar in­för lä­gen­hets­vis­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.