Mind­re na­zi­pro­pa­gan­da i stan

Vi i Vasastan - - Stockholm - Christof­fer Röstlund Jons­son

Trots att det är ex­tremt myc­ket na­zis­ter i ny­he­ter­na just nu vi­sar ny sta­tistik att den na­zis­tis­ka pro­pa­gan­dan i Stockholm mins­kat. Men vis­sa stads­de­lar är ex­tra ut­sat­ta.

För ett år se­dan skrev vi att na­zistak­tio­ner­na öka­de i Stockholm. Det hand­la­de om klis­ter­mär­ken som hyl­lar Hit­ler, klott­ra­de hak­kors, och scha­blonspray­a­de bud­skap som ”vak­na” och ”Na­tio­nal­so­ci­a­lis­tisk zon”.

Of­ta stod det mi­li­tan­ta na­tio­nal­so­ci­a­lis­tis­ka par­ti­et Nor­dis­ka Mot­stånds­rö­rel­sen (NMR) som av­sän­da­re. Allt­så sam­ma or­ga­ni­sa­tion som un­der stor upp­märk­sam­het i hel­gen ska mar­sche­ra i Gö­te­borg.

Men färs­ka siff­ror från Tra­fik­kon­to­ret vi­sar att mäng­den na­zist­pro­pa­gan­da på vå­ra ga­tor dras­tiskt mins­kat un­der de senaste 12 må­na­der­na.

Hit­tills i år har Tra­fik­kon­to­ret, som skö­ter sa­ne­ring­en av så­dant här, ta­git emot 171 ären­den angående klot­ter med stö­tan­de na­tur, en ma­jo­ri­tet av dem i Sö­derort.

Sam­ma siff­ra den här ti­den för­ra året var 301 styck- en, även då med kraf­tig tyngd­punkt på Sö­derort. To­talt lan­da­de 2016 på 395 an­mäl­ning­ar. Det var en re­jäl ök­ning från 2015 då det in­kom 144 an­mäl­ning­ar.

Tra­fik­kon­to­ret bok­för in­te just na­zis­tisk pro­pa­gan­da på ett eget kon­to. Un­der pa­ra­ply­et ”aku­ta ären­den av stö­tan­de na­tur” ryms så­väl na­tio­nal­so­ci­a­lism som snop­par klud­da­de i en lek­park och ”Emma är en ho­ra” skri­vet på en vägg.

– Men vi ser att na­zis­tisk pro­pa­gan­da gäl­ler ma­jo­ri­te­ten av ären­de­na. Men ja, det stäm­mer att siff­ror­na gått ner och vi hop­pas att det fort­sät­ter åt det hål­let, sä­ger An­nC­har­lot­te Ös­ter­berg på Tra­fik­kon­to­ret.

Ef­ter att en an­mä­lan kom­mit in via sta­dens hem­si­da be­hand­las den. Om klott­ret be­döms som stö­tan­de och akut ska en sa­ne­ra­re va­ra på plats in­om tre tim­mar.

FO­TO: PRI­VAT

MÄRKNING. Så här kan det se ut när den våld­sam­ma na­zis­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen NMR gjort en ak­tion i nat­ten. Bild ta­gen på Kärr­torps gym­na­si­um i de­cem­ber 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.