MP:s för­slag: Bygg ki­os­ker på pen­deln – som i Ber­lin

Vi i Vasastan - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Det bor­de va­ra lät­ta­re att kun­na kö­pa en kopp kaf­fe i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Det tyc­ker Mil­jö­par­ti­et som fö­re­slår fler ki­os­ker på de mest tra­fi­ke­ra­de sta­tio­ner­na.

Mil­jö­par­ti­et vill byg­ga ki­os­ker på 15 av Stock­holms mest tra­fi­ke­ra­de tun­nel­ba­ne­och pen­del­tågs­sta­tio­ner. Ma­lin Karls­son (MP), tra­fik­po­li­tisk ta­les­per­son, sä­ger att för­sla­get är ett sätt att gö­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken mer at­trak­tiv för re­se­nä­rer­na.

– Det hand­lar om att se till män­ni­skors be­hov. När det reg­nar el­ler snö­ar kan en kopp kaf­fe va­ra pre­cis det man be­hö­ver, sä­ger hon och näm­ner Ber­lin som en fö­re­bild.

– Vi gil­lar Ber­lin med de­ras öpp­na spär­rar och smar­ta sätt att på oli­ka sätt gö­ra re­san­det mer an­ge­nämt för re­se­nä­rer­na.

Men är det in­te re­dan i dag väl­digt trångt på många av Stock­holms per­rong­er?

– Vår idé är in­te att det all­tid skul­le va­ra på själ­va per­rong­en ut­an det kan även va­ra till ex­em­pel i an­slut­ning till en­trén till per­rong­en. Oli­ka plat­ser krä­ver oli­ka lös­ning­ar. Vi ska själv­klart in­te hel­ler kon­kur­re­ra ut and­ra ki­os­ker ut­an tit­ta på var det be­hövs.

Kost­na­den för ini­ti­a­ti­vet be­räk­nas till 7,5 mil­jo­ner. Det är dock peng­ar som kom­mer till­ba­ka i form av hy­ra från den som dri­ver ki­os­ken.

– Jag hop­pas att även de and­ra par­ti­er­na ser möj­lig­he­ter­na och vill ut­re­da det­ta. Att kun­na få en mac­ka el­ler en kopp kaf­fe på mor­go­nen skul­le gö­ra det mer attrak­tivt att re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.